Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Linköping / Tallboda - Rystad
Vreta Norrgård
Fastigh.bet: Linköping del av Staby 7:33
Objekttyp: Gård
Inriktning: Spannmål, Övrigt
Totalareal: 155 ha

Linköping - Tallboda - Rystad / Vreta Norrgård

155 ha jordbruksmark - Öster om Tallboda

Jordbruksmark som delvis ligger inom översiktsplan för utbyggnadsområde för bostäder med inslag av verksamheter. Området omfattar ca 97 ha åker, 19 ha produktiv skogsmark, 26 ha bete och 13 ha övrig mark.

Försäljning av fastigheterna sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.

Indikativa bud skall vara Mäklarhuset Gomér & Andersson tillhanda senast 2017-09-08.

Sponsrade länkar
Vill du veta vad din bostad är värd?

Fyll i dina kontaktuppgifter så bjuder vi på en fri muntlig värdering av din bostad.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Sponsrade länkar
Fakta om gården
Beskrivning
Objekttyp/areal
 • Objekttyp
  Gård
 • Inriktning
  Spannmål, Övrigt
 • Skogsmark
  18,7 ha (För beskrivning av skogsmarken hänvisas till bifogad förenklad skogsbruksplan från Glottra Skog, daterad 2017-08-04.)
 • Åkermark
  96,88 ha (Beräknad areal efter avstyckning och uppgifter från SAM-ansökan . Enligt taxeringsinformationen är åkermarken tillfredsställande dränerad eller självdränerad, (ej klass 1). Normal brukningsförmåga, (avviker med mindre än 10%).)
 • Betesmark
  26,31 ha (Beräknad areal efter avstyckning och uppgifter från SAM-ansökan. Brukningsvärdet enligt taxeringsinformation är normalt. Avviker högst 30%.)
 • Impediment
  13,11 ha (Övrig mark)
 • Totalareal
  155 ha
 • Beskrivning för alla arealer
  För uppgift om skog och virkesförråd hänvisas till bifogad förenklad skogsbruksplan från Glottra Skog, upprättad 2017-08-04. Planen redovisar ett aktuellt virkesförråd om 904 m³sk varav tall 36%, gran 13%, löv 46% och ek 5%. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk/ha.
Övriga uppgifter
 • Arrende/nyttjanderätter
  För åkermark och bete gäller ett skötselavtal som löper årsvis. Nuvarande avtal löper till och med 2017-12-31. Avtalet innebär att jordägaren uppbär samtliga EU-stöd för egendomen med undantag av miljöstöd som erhålles av brukaren. Brukaren erhåller grödan. Ersättning till jordägaren för 2017 uppgår till ca 34 000 kr + moms. Senast utbetalt EU-stöd till jordägaren 2016 uppgick totalt till 226 757 kr.

  Fastigheten omfattas även av ett arrendeavtal med Linköpings kommun. Avtalet gäller rätt att ställa upp två flygplan på pelare vid E4:an och väg fram till området. Totalt omfattas den upplåtna marken om ca 1500 m². Avtalet löper till och med 2023-09-30 med 10 års förlängning vid utebliven uppsägning. Arrendesumma uppgår till 33 807 kr + moms för 2016. Arrendet indexuppräknas mot 100% av KPI.
 • Jakt
  Fastigheten belastas ej av några jakträttsavtal.
 • Övrigt
  Fastigheten har andel i Åkerbo Häradsallmänning. Den senaste utdelningen som utbetalades 2016 uppgick till 20 700 kr. Andelen är 2,00000 mantal/andelar.
 • Planer, bestämmelser mm
  Del av fastigheten ligger inom område för utbyggnad av bostäder med inslag av verksamheter enligt gällande översiktsplan. Med anledning av detta har Säljaren träffat Samarbetsavtal med Skanska för eventuellt uppförande av BoKlok-lägenheter på ett område om ca 21.000 m². Området utgör en mindre del av planerat exploateringsområde. I övrigt hänvisas till gällande översiktsplan.
 • Fastighetsbildning
  Del av fastigheten Staby 7:33 ingår ej i försäljningen. Detta område omfattar ca 5 ha mark och all bebyggelse vid Vreta Norrgård. Säljaren har inlämnat ansökan om avstyckning av det område med byggnader som ej ingår. Samtliga kostnader som är förenade med fastighetsbildningen bekostas av Säljaren.
Gemensamma anläggningar
 • Gemensamhetsanläggningar
  Linköping Luestad Ga:1
Tomt/Servitut
 • Rättigheter förmån
  Officialservitut: Rätt att anlägga,unerhålla och förnya en tryckspillvattenledning i sträckningen c-d. - Avlopp, Officialservitut: Rätt att anlägga,underhålla och förnya en vattenledning i sträckningen c-d. - Vattenledning, Officialservitut: Rätt att anlägga,underhålla och förnya en tryckspillvattenledning i sträckningen e-f. - Avlopp, Officialservitut: Rätt att anlägga,underhålla och förnya en vattenledning i sträckningen e-f. - Vattenledning, Officialservitut: Rätt att anlägga,underhålla och förnya en tryckspillvattenledning i sträckningen b-c. - Avlopp, Officialservitut: Rätt att anlägga,underhålla och förnya en vattenledning i sträckningen b-c. - Vattenledning
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning, Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning, Officialservitut: Väg, Officialservitut: Väg, Officialservitut: Rätt att släppa ut dagvatten från en dräneringsledning i diket väster om staby 7:39. - Avlopp, Officialservitut: Rätt att släppa ut dagvatten från en dräneringsledning i diket väster om staby 7:40. - Avlopp, Officialservitut: Rätt att använda området x för utfart till allmän väg. - Väg, Officialservitut: Utrymme, Ledningsrätt: Starkström, Ledningsrätt: Ledningsrätt avseende rätt att bibehålla,underhålla och förnya elektrisk starkströmsledning (luftledning alternativt jordkabel) med en spänning av 10kv med tillhörande anordningar och rätt att bibehålla,underhålla och förnya transformatorstationerna s94, s404, s425, s468, 1735 och 1215. - Starkström, Ledningsrätt: Ledningsrätt avseende rätt att bibehålla,underhålla och förnya underjordiska ledningar för vatten och spillvatten med tillhörande anordningar inom området lr. - Vatten och avlopp, Ledningsrätt: Tele, Ledningsrätt: Tele
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Avtalsrättighet Kraftledning, Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Avtalsrättighet Väg, Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)
 • Planbestämmelser
  Köpetorp Mm, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19580717), Omr Tallboda A(stg 956), Detaljplan (Beslutsdatum: 19890525)
 • Samfällighet
  Linköping Staby S:2
 • Samfällighet
  Linköping Staby S:3
 • Samfällighet
  Linköping Staby S:4
 • Samfällighet
  Linköping Vreta S:1
 • Samfällighet
  Linköping Kyrketorp S:1
 • Samfällighet
  Linköping Kyrketorp S:2
 • Samfällighet
  Linköping Vreta S:2
 • Samfällighet
  Linköping Åkerbo Häradsallmänning S:1
 • Samfällighet
  Linköping Staby S:5
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  11 617 000 kr (Fastställt avseende år 2014)
 • Markvärde
  11 617 000 kr
 • Taxeringsvärde beskrivning
  Hela fastigheten Staby 7:33 med undantag av ca 5 ha mark och gårdsbebyggelse vid Vreta Norrgård. Redovisat taxeringsvärde avser markvärdet för fastigheten före avstyckning.
 • Typkod
  120 Lantbruksenhet bebyggd
 • Upplåtelseform
  Lantbruk
 • Pantbrev
  Det finns 5 pantbrev om totalt 4 265 000 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området
 • Fakta om Linköping

  Linköping är en snabbt växande kommun med 153 000 invånare som ligger i hjärtat av södra Sverige med goda kommunikationer.
  Det är Sveriges femte största kommun och en del av regionen East Sweden. Linköping präglas av högteknologi i världsklass inom
  områden som flyg, IT och miljö. Här finns en stark innovationskraft med Mjärdevi Science Park, en av Europas främsta teknikparker
  och ett högt rankat universitet som står för nytänkande och spetskompetens.

  Uppgifterna bygger på tillgänglig statistik september 2016.

  Linköping
  • 153 000 invånare
  • Låg snittålder – 39 år
  • 36 procent har universitetsutbildning
  • 14 500 registrerade företag
  • 63 procent av företagen är kunskapsintensiva
  • Kända företag: Saab, Ericsson, Cloetta, IFS, Sectra,
  Scan, Arla, Autoliv, Arris, Cybaero
  • Universitetssjukhus
  • Regionalt pendlingsnav, 20 000 inpendlare dagligen
  • Lägst skattesats i regionen – 20,20 kr
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Bostad / Sverige / Östergötland / Linköping / Vreta Norrgård