Anga Fjäle 1:16 / Östra Gotland / Katthammarsvik / Gotland

Skogs- och jordbruksfastighet

Utgångspris
10 500 000 kr
Tomtarea
228.9 ha
Fastigh.bet
GOTLAND ANGA FJÄLE 1:16
Objekttyp
Skog
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse Budgivning
Läs mer om budgivning

Skogs- och jordbruksfastighet bebyggd med en maskinhall. Totalt 232,6 ha varav 167 ha produktiv skogsmark, 10, 5 ha åkermark, betesmark, ängsmark i strandskiftet ner till kusten. Inget jaktarrende finns.

Skifte 1: 107 ha.
Skifte 2: 49 ha.
Skifte 3: 76,6 ha.

Betes- och ängsmark omfattas av särskild skötsel som ger mycket bra stöd i miljöersättning. Skogsbruksplan upprättad av Skogssällskapet 2019 i december. Totalt ca 20 000 m³sk. Medelbonitet 4 m³sk per ha. Medeltal 116 m³sk per ha.

Bilder
Sponsrade länkar
Fastigheten Anga Fjälle 1:16 med 5 skifte
Tallskog på skifte 1
Tallskog på skifte 1
Tallskog på skifte 1
Maskinhall på Skifte 1
Maskinhall på Skifte 1
Maskinhall och grusplan på Skifte 1
Skifte 2
Strandkanten på Skifte 2
Ängsmark på Skifte 2
Ängsmark på Skifte 2
Ängsmark på Skifte 2
Björkskog på Skifte 2
Skifte 3
Skift 4
Lantmäteriförrättning som pågår.
Visa alla 16 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Planritning
Fastigheten Anga Fjälle 1:16 med 5 skifte
Fakta
Fakta

Beskrivning
Objekttyp/areal
 • Objekttyp:
  Skog
 • Generell areatyp:
  Skogsbruksplan
 • Skogsmark
  167 ha (Skogsbruksplan från Skogssällskapet. Totalt virkesförråd ca 20 000 m³sk. Medeltal 116 m³/ha. Medelbonitet 4 m³/ha. Tall 78 %, Gran 10 %. Björk 7 %. Övrig löv 5 %.

  Återplanteringsskyldighet ca 2,2 ha, markberedning 2021. Plantering 2022. Huggningsklasser S1: 27,7 ha. S2: 25,3 ha. G1: 74,2 ha. G2: 4,2 ha.)
 • Åkermark
  10,5 ha (Mest lämpad till vallodling. 9,1 ha i gårdsstöd.)
 • Betesmark:
  41,5 ha
 • Myr/kärr/mosse:
  9,8 ha
 • Berg/hällmark:
  2,4 ha
 • Väg och kraftledning:
  4000 kvm
 • Övrigmark:
  1 ha
 • Totalareal:
  232,6 ha
 • Beskrivning för alla arealer
  Skifte 1: Mast
  Skifte 2:
  Skifte 3: Lantmäteriförrättning pågår i avvaktan på förhandsbesked för ett bostadshus och avstyckning, ca 2 000 m².
  Skifte 4: Ingår ej i denna försäljning.
  Skifte 5: Vattenbrunn på servitut (belastar). Ingår ej i denna försäljning.
Ekonomibyggnad - Maskinhall
 • Taxeringsvärde byggnad:
  111 000 kr
 • Area:
  192 kvm
 • Beskrivning
  Maskinhall ca 200 m². Stålstomme, plåt i fasad och yttertak. Platta på mark. Stor skjutport på gavel. Inga anslutningar.
Övriga uppgifter
 • Förvärvstillstånd
  Anga socken är belägen i glesbygd på Gotland varför det krävs förvärvstillstånd av Lantbruksenheten hos Länsstyrelsen.

  • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor.
  • För juridiska personer blir avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 10 miljoner kronor eller mindre. Om fastigheten är värd mer än 10 milj kr, dvs ska prövas av SJV, blir avgiften 15 900 kronor.
 • Stödrätter
  Gårdsstöd med alla stödrätter återgår till markägaren efter 2020-12-31 då arrendet är uppsagt till.
 • Stödrätter
  Gårdsståd / Stödrätter finns på fastigheten och tillhör markägaren.

  Ca 150 000 kr / år.
 • Arrende/nyttjanderätter
  Arrende finns på skifte 2 och 3 som är uppsagda och upphör 2020-12-31.
 • Jakt
  Inget Jaktarrende finns på fastigheten.
Gemensamhetsanläggningar
 • Gotland Norrlanda Ga:5 - Väg (Hammarsvägen till Trullhalsar)
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  228,8818 ha (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Avloppsanläggning - Se beskrivning, Avtalsservitut: Avloppsanläggning - Se beskrivning, Avtalsservitut: Avloppsanläggning - Se beskrivning, Officialservitut: Väg i samfälld vägmark - ej på fastigheten, Officialservitut: Väg - ej på fastigheten, Officialservitut: Väg i samfälld vägmark - ej på fastigheten, Officialservitut: Rätt att för utfart åt söder till allmän väg nyttja befintlig väg, litt x - Väg, Officialservitut: Rätt att taga vatten för husbehov från befintlig brunn, litt a - Vattentäkt. Anser fastigheterna Norrlanda Munkebos 1:23 och 1:25., Officialservitut: Väg - Rätt att använda befintlig väg till sex meters bredd för jord- och skogsbrukstransporter till förmån för Anga Fjäle 1:9, Ledningsrätt: Fiberkabel i socken
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På skifte 1 - 1) Stensättning, rund, 7 m i diam och 0, 3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0, 1-0, 3 m st. Kantkedja 0, 2-0, 3 m h, av 0, 3- 0, 7 m l stenar. sö om mitten är en grop. 1 m i diam och 0, 1 m dj. Kantkedjan borttagen och kantskadad längs 4-5 m i n-ö. Beväxt me d 6 små granar. 1 m sv om nr 1 är:

  2) Stensättning, rund, ca 6 m i diam och 0, 2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0, 1-0, 3 m st. Kanten är diffus. Beväxt med 4 granar och några granbuskar . 4 stubbar., Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På skifte 3 - Lämning Hög? 9 m i diam och 0, 5 m h. v om mitten är en grop, 2, 5 m i dia m och 0, 5 m dj. i ö delen är en annan grop 1, 5 m i diam och 0, 3 m dj. Beväxt med 8 tallplantor och 1 granplanta. u stora stubbar., Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 2 - Gravfält, 185x150 m (n-s), bestående av 320 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 röse, 291 runda stensättningar, 1 skeppssättning (? ), 26 domarringar, 31 resta stenar och 1 stenrad. Röset beläget i sö, är 8 m i diam och 1, 3 m h. Gråstenarna är 0, 2-0, 4 m st. Mitt grop, 1, 5 m i diam och 0, 3 m dj. Se även under stensättningar! De runda stensättningarna är 2-8 m i diam (220 är 2-4 m, 63 är 5-6 m och 8 är 7-8 m) och 0, 1-0, 2 m h (huvudsakligen 0, 2-0, 4 m h). Fy llning, ofta lätt övermossad eller övertorvad, av 0, 1-0, 4 m st gr å- och kalkstenar. 4 stensättningar har gravklot - 1 av granit, 0, 3 m i diam, och 3 av kalksten med bandornering, 0, 3-0, 4 m i diam . 3 stensättningar har mittsten, gråsten, 0, 5-0, 6 m st. i mitten av 2 stensättningar syns en kantställd kalkhäll, 0, 4-0, 5 m l och 0, 2 m h. 4 stensättningar har synlig kantkedja, 0, 1-0, 2 m h, av 0, 2-0, 3 m l gråstenar och 20 stensättningar har synlig, 0, 1-0, 3 m h, av 0, 4-0, 6 m l gråstenar. 54 stensättningar har mer eller mind re synlig kallmurning, intill 0, 5 m h, av 0, 2-0, 4 m l kalkhällar. 2 stensättningar har rest sydsten, gråsten, 0, 5-0, 6 m h. 40 sten sättningar har mittgrop, 0, 5-2 m i diam och 0, 1-0, 3 m dj. De 10 s törsta och högsta stensättningarna är röseliknande. De är även my cket väl ytlagda och toppiga. Detta utseende har de med säkerhet fått vid restaurering. De bedömes ha varit stensättningsliknande innan restaureringen och har därför medtagits här. Skeppssättning en (?), mitt på gravfältet, är 7x3, 5 m (ö 35cg n-v 35cg s). Synes vara ofylld. Relingstenarna är 0, 3-0, 6 m st. Den s midskeppssten en är 1, 0 m st. i ö är fortfarande två stenar stående. Osäker tol kning p g a ramponering och den täta gravanhopningen. Domarringar na är 4-15 m i diam. 3 av dem, 9-15 m i diam, består av 7-9 klump stenar, 0, 8-1, 2 m st. De har mittstenar, den största har två, 0, 8 -1, 3 m st. Flertalet av klumpstenarna är synligt ppallade på 3 un derliggare, 0, 3-0, 6 m st. De övriga domarringarna, 4-9 m i diam, består av 4-6 resta gråstenar, 0, 6-1, 1 m h. Flera av dem har fall it. Ca hälften av dem har rest mittsten, gråsten, 1-2, 3 m h. Den största har fallit. Det kan finnas ytterligare domarringar bland de fallna resta stenarna. De resta stenarna är av gråsten och 0, 3 -1, 2 m h (vanligen 0, 4-0, 6 m h). Flera av stenarna har ramlat. St enraden, i gravfältets v del, är 10 m l (n 20cg ö-s 20cg v). Best år av 14 resta och 1 liggande gråsten, 0, 4-1, 0 m h.
  Lämningen består av
  Grav markerad av sten/block - Typ: rest sten, antal 31
  Röse - Form: rund, antal 1
  Stenkrets/stenrad - Form: domarring, Konstruktion: resta stenar, antal 23
  Stenkrets/stenrad - Form: skeppssättning, antal 1
  Stenkrets/stenrad - Form: domarring, Konstruktion: klumpstenar, antal 3
  Stenkrets/stenrad - Form: övrig, antal 1
  Stensättning - Form: rund, Konstruktion: stenfylld, antal 291., Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 2 - Stensträng vall, ca 110 m l (nö-sv), ca 1 m br och 0, 1-0, 3 m h. i sv delen 0, 2-0, 4 m st gråstenar, i övrigt synes den bestå av jo rd. Markytan sö därom är jämn och stenfri, möjligen brukad. 25 m s därom är en sågplats med kvarlämnade sågspånshögar., Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 1 - 1) Stensättning, rund, 7 m i diam och 0, 3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0, 1-0, 3 m st. Kantkedja 0, 2-0, 3 m h, av 0, 3- 0, 7 m l stenar. sö om mitten är en grop. 1 m i diam och 0, 1 m dj. Kantkedjan borttagen och kantskadad längs 4-5 m i n-ö. Beväxt me d 6 små granar. 1 m sv om nr 1 är:

  2) Stensättning, rund, ca 6 m i diam och 0, 2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0, 1-0, 3 m st. Kanten är diffus. Beväxt med 4 granar och några granbuskar . 4 stubbar., Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På skifte 1 - 1) Stensättning, rund, 13 m i diam och 0, 4-0, 6 m h. Övertorvad m ed i ytan enstaka stenar, 0, 2-0, 3 m st. Kantskadad (?). i n-nv vi d odling. Diffus i kanten. Beväxt med 2 tallar, 4 granar samt bar r- och lövbuskar. 14 m s 20cg v om nr 1 och 8 m vsv om kraftledni ng är

  2) Stensättning, rund, 12 m i diam och 0, 3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0, 1-0, 2 m st. i n delen en grop, 2 m i diam och 0, 2 m dj. Kanten är diffus. Beväxt med 2 tallar, 2 gran ar samt några barr- och lövbuskar. 3 m s 40cg ö om nr 1 och 6 m v sv om kraftledning är en sten, 0, 55 m h, 0, 8 m br (ö-v) och 0, 35 tj. 7 m s 20cg ö om nr 1 är en linbasta, 1, 7x1, 1 m (vnv-ösö) i in re mått oc 0, 8 m dj, fodrad med gråsten och kalksten i kallmur. v älbevarad., Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På skifte 1 - 1) Stensättning, rund, 13 m i diam och 0, 4-0, 6 m h. Övertorvad m ed i ytan enstaka stenar, 0, 2-0, 3 m st. Kantskadad (?). i n-nv vi d odling. Diffus i kanten. Beväxt med 2 tallar, 4 granar samt bar r- och lövbuskar. 14 m s 20cg v om nr 1 och 8 m vsv om kraftledni ng är

  2) Stensättning, rund, 12 m i diam och 0, 3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0, 1-0, 2 m st. i n delen en grop, 2 m i diam och 0, 2 m dj. Kanten är diffus. Beväxt med 2 tallar, 2 gran ar samt några barr- och lövbuskar. 3 m s 40cg ö om nr 1 och 6 m v sv om kraftledning är en sten, 0, 55 m h, 0, 8 m br (ö-v) och 0, 35 tj. 7 m s 20cg ö om nr 1 är en linbasta, 1, 7x1, 1 m (vnv-ösö) i in re mått oc 0, 8 m dj, fodrad med gråsten och kalksten i kallmur. v älbevarad., Avtalsrättighet Avloppsanläggning - Beskrivning väntas på ifrån landsarkivet, Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 3 - Stensträng, 850 m l, 0, 5-2 m br och 0, 2-0, 6 m h., Avtalsrättighet Avloppsanläggning - Beskrivning väntas på ifrån landsarkivet, Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 2 - Stensträng, 900 m l och 0, 8-1, 5 m br, bestående av en mestadels enskiktad stenpackning av 0, 2-0, 5 m st gråstenar. Båda ändarna är diffusa., Avtalsrättighet Avloppsanläggning - Beskrivning väntas på ifrån landsarkivet, Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 2 - Stensättning, rund, 14 m i diam och 0, 5 m h. Fyllning av 0, 2-0, 5 m st stenar. Enstaka större block intill 1 m st. Fyllningen är övertorvad längs kanten., Nyttjanderätt jakt - ??, Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926) - På Skifte 3 - Husgrund, bestående av en åkerholme, 22x13 m (NöS) och 1, 4 m h. Det inre området är ca 12x5 m och omgivet av en vall, 0, 7 m h, av jord och gråstenar, 0, 2-0, 8 m st. Något konvexa långsidor. En st or mångd odlingssten påförd, i synnerhet i nv och s. Beväxt med 2 enar, 4 stora och många små askar samt andra buskar., Nyttjanderätt naturvårdsområde - - Beskrivning väntas på ifrån landsarkivet, Biotopskydd 2000:377, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20001120) - ej på fastigheten. belägen på 1:13
 • Samfällighet
  Gotland anga s:60 - Landsväg, 24 fot
 • Samfällighet
  Gotland anga s:61 - Fiskeläge med väg, 16 fot
 • Samfällighet
  Gotland anga s:62 - Grustag med vägar, 16 fot
 • Samfällighet
  Gotland anga s:63 - Väg, 16 fot
Ekonomi

 • Taxeringsvärde
  4 320 000 kr (Föreslaget avseende år 2020)
 • Byggnadsvärde:
  111 000 kr
 • Markvärde:
  4 209 000 kr
 • Typkod
  122 Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad
 • Upplåtelseform:
  Äganderätt
 • Pantbrev
  Det finns 1 pantbrev om totalt 400 000 kr.
 • Kommentar, inteckningar
  Belånat i Landshypotek
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området

Vägbeskrivning
 • Vägbeskrivning:
  Se kartor
Ekonomi
Taxeringsvärde
4 320 000 kr (Föreslaget avseende år 2020)
Byggnadsvärde :
111 000 kr
Markvärde :
4 209 000 kr
Typkod
122 Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad
Upplåtelseform :
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 1 pantbrev om totalt 400 000 kr.
Kommentar, inteckningar
Belånat i Landshypotek
Boendekalkyl
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet eller sjukskrivning
BETALSKYDD

När du köper eller säljer din bostad genom Mäklarhuset kan du teckna en Betalskyddsförsäkring genom BEST Försäkring som skyddar dig mot ekonomiska oförutsedda händelser som kan påverka ditt boende. Betalskydd är bästa sättet att försäkra din privatekonomi. Med Betalskyddsförsäkringen kan du få ett månadsbelopp som täcker en del av dina månadskostnader.

Teckna Betalskyddsförsäkring
Karta & platser
Använd kartan
X
Närliggande platser & landmärken
 • Restauranger
  ROT
  3,21 km
  Krakas krog
  5,98 km
 • Skolor
  Kräklingbo skola
  6,04 km
 • Kommunikationer
  Krakfot
  2,21 km
  Anga kyrka
  2,41 km
  Aurungs
  2,95 km
  Gurpe
  5,85 km
  Kräklingbo
  6 km
Klicka på platserna i listan för att se förhållandet gentemot objektet.
Platser

 • Vatten
 • 698 m
 • 1 min
 • 2 min
 • 8 min
 • Hav
 • 2,15 km
 • 14 min
 • 28 min
 • -
 • Hållplats - Krakfot
 • 2,21 km
 • 4 min
 • -
 • 36 min
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga så skapas ett konto och du godkänner användarvillkoren och personuppgiftspolicyn