Information om vår behandling av personuppgifter


 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Mäklarhuset Real Estate Sweden AB, org. nr. 556552–1381, Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg (”Mäklarhuset”). Mäklarhuset behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Mäklarhuset.

1    VI SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Mäklarhuset ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via e-post info@maklarhuset.se
- via våra lokala mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://www.maklarhuset.se/maklare, eller
- genom att skriva brev till eller besöka oss på Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg.

2    VILKA PERSONER BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om dig som är:

-       Privatperson: Du som är i kontakt med vår verksamhet.

-       Kontaktperson: Du som inom ramen för din anställning företräder din organisation och är i kontakt med vår verksamhet.

Mäklarhuset kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och Mäklarhuset behandlar då också personuppgifter om dessa personer. Om så krävs kommer Mäklarhuset att informera dig som tredje part om behandlingen. 

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får från annan. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi behandlar om dig som Privatperson respektive Kontaktperson.

3    VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG OCH VAR FÅR VI DEM IFRÅN?

3.1    Personuppgifter som vi behandlar om dig som Privatperson

3.1.1    Personuppgifter som du lämnar och som vi samlar in från dig via din enhet

Genom att ha ett konto på www.maklarhuset.se (”Sajten”) har du möjlighet att skapa och hantera bevakningar på objekt, boka visningar, följa och delta i budgivningar samt följa försäljningar (”Kontot”). Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss genom att skapa ett Konto på Sajten, ringa till oss, ha kontakt med oss via sms, e-post eller chatt, registrera dig för vårt nyhetsbrev, skapa eller hantera bevakningar på Sajten, boka visningar eller när du använder dig av din rättighet som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot Mäklarhuset. Vi behandlar också de personuppgifter som du lämnar till oss genom att lägga bud på, köpa eller sälja privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar eller lantbruk som vi förmedlar (”Objekt”).

Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, födelsedag, personnummer, datum och tid för vår kontakt med dig, kontonummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, bud och slutpris på Objekt, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på, information om dina bevakningskriterier på Sajten, såsom område, typ av Objekt, pris, boarea, tomtarea, antal rum, balkong och nyproduktion, samt information om Objektet.

När du använder Sajten eller ditt Konto kommer vi också att behandla personuppgifter om dig, dels de uppgifter som du själv lämnar dels de uppgifter vi samlar in från din enhet via cookies. De personuppgifter som inhämtas via cookies är enhetsinformation och information om din webbläsare, samt digitala fotspår såsom vad du klickar på och hur du interagerar på Sajten i övrigt.


3.1.2    Personuppgifter om dig som vi får från annan 

Mäklarhuset får också tillgång till personuppgifter om dig via offentliga register såsom SPAR och Lantmäteriet samt register från privata aktörer såsom Eniro och bostadsrättsföreningar. Från Eniro och SPAR inhämtar vi förnamn, efternamn och i förekommande fall personnummer. Från bostadsrättsförening och Lantmäteriet inhämtar vi information om ägande av fastighet/Objekt och i förekommande fall personnummer för köpare och säljare. Vid budgivning kan vi inhämta ditt personnummer från BudID. 

Anledningen till att vi kan komma att behandla ditt personnummer är för att säkerställa en säker identifiering av dig som köpare eller säljare vid försäljning av Objekt. 

3.2    Personuppgifter som vi behandlar om dig som Kontaktperson

3.2.1    Personuppgifter som vi samlar in från dig 

När du som Kontaktperson för den organisation som du företräder är i kontakt med oss via telefon, e-post, brev eller på annat sätt, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, din e-postadress, din titel, och uppgift om den organisation som du företräder, kopia av ID-handling, kontonummer och personnummer.
 
3.2.2    Personuppgifter om dig som vi får från annan 

Mäklarhuset får också tillgång till personuppgifter om dig via offentliga register såsom SPAR och Lantmäteriet samt register från privata aktörer såsom Eniro och bostadsrättsföreningar. Från Eniro och SPAR inhämtar vi förnamn, efternamn och i förekommande fall personnummer för köpare och säljare. Från bostadsrättsförening och Lantmäteriet inhämtar vi information om ägande av fastighet/Objekt och personnummer i förekommande fall för köpare och säljare. Vid budgivning kan vi inhämta ditt personnummer från BudID. 

Anledningen till att vi kan komma att behandla ditt personnummer är för att säkerställa en säker identifiering av dig som Kontaktperson, om organisationen som du företräder ska köpa eller sälja ett Objekt. 

4    HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Vi sparar uppgifter om vilka budgivningar du har deltagit i, vilka visningar du har varit på och korrespondens med oss i fem år för att du ska kunna se dessa uppgifter. När har du varit inaktiv i mer än fem år raderar vi ditt Konto och då kan du inte längre se dessa uppgifter.     

Nedan under avsnitt 5.1 (för dig som Privatperson) och avsnitt 5.2 (för dig som Kontaktperson) finner du mer information om våra gallringstider för respektive personuppgiftsbehandling som vi utför.

5    VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLINGEN?

5.1    Hur vi behandlar personuppgifter om dig som Privatperson 

5.1.1    Kommunicera med oss via telefon

För att vi ska kunna kommunicera med dig på telefon och därigenom möta dina behov och ge dig bästa möjliga service behandlar vi ditt namn, telefonnummer, datum och tid för samtalet, som sparas i en samtalslogg hos oss i syfte att mäklaren ska kunna följa upp sin kontakt med dig. Vi sparar ditt telefonnummer i vår samtalslogg. Vi stämmer också av telefonnumret mot antingen vårt kundregister (om du är kund sedan tidigare) eller mot www.eniro.se (om du inte är kund sedan tidigare) för att vi i samtalet ska ha mer kunskap om dig och din boendesituation och vår eventuella relation till dig i syfte att kunna ge dig bättre och mer personlig service i telefonsamtalet.  Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för Mäklarhusets berättigade intresse att möta dina behov och ge dig bästa möjliga personliga service. Personuppgifter som sparas i vår logg sparas endast i en månad, såvida du inte har ett Konto hos oss. Om du har ett Konto hos oss sparas uppgifterna så länge du har kvar ditt Konto. Vi raderar ditt Konto och de uppgifter som är sparade på det om du inte har varit aktiv på Kontot under fem år. 

5.1.2    Säkerställande av korrekta uppgifter i vårt kundregister

Vi stämmer av våra kunders kontaktuppgifter via kontroll av telefonnummer mot information hos www.eniro.se för att säkerställa att uppgifterna om dig i vårt kundregister är korrekta och uppdaterade (om nödvändigt). Detta gör vi automatiskt dels när mäklaren skapar ett konto åt dig, dels manuellt vid senare tillfälle om behov finns, och uppdaterar på så sätt våra uppgifter om dig. Vår kontroll mot Eniro är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelse enligt artikel 5.1 d) i GDPR att hålla dina uppgifter korrekta och uppdaterade. 

5.1.3    Ditt Konto på Sajten 

Ett Konto på vår Sajt kan skapas av dig själv direkt på Sajten eller automatiskt när du bett en av våra samarbetspartners (exempelvis Hemnet eller Nordea) att ge oss dina uppgifter. En av våra mäklare kan också skapa ett Konto på vår Sajt för din räkning om du till exempel har varit på visning hos oss och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Du får information om registreringen av ditt Konto i samband med att en mäklare lägger upp ett Konto för din räkning. 
Mäklarhuset kommer att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, information om dina bevakningskriterier på Sajten, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på, uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder samt information och dokumentation om Objekt som du sålt i syfte att kunna administrera ditt Konto och de tjänster som möjliggörs för dig genom Kontot, såsom att skapa och hantera bevakningar och boka visningar. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. 

För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post och sms och därigenom svara på dina frågor och ge dig bästa möjliga service behandlar vi ditt namn, datum och tid, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer samt andra uppgifter som du lämnar till oss, via ditt Konto. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för Mäklarhusets berättigade intresse av att möta dina behov, besvara dina frågor och ge dig bästa möjliga service, vilket bl.a. inbegriper ett intresse att kunna se historik kring tidigare kontakter med dig som kan vara relevanta för framtida frågor. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra intressen. 

Mäklarhuset kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot Mäklarhuset. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att Mäklarhuset ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att tillhandahålla Konto eller samtliga tjänster som finns i kopplade till Kontot. Du har såklart dock möjlighet att ta del av information på Sajten utan att lämna dessa personuppgifter till oss.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar i syfte att administrera ditt Konto och de tjänster som tillgängliggörs genom Kontot, behandlas så länge du har ett registrerat Konto hos Mäklarhuset. Vi raderar ditt Konto och de uppgifter som är sparade på det om du inte har varit aktiv på Kontot under fem år.

5.1.4    Försäljningar av Objekt

Om du köper, säljer eller överväger att sälja ett Objekt via oss kommer vi behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer, dina bankuppgifter, köpeavtalet och information om Objektet, såsom pris, eventuell värdering och bilder hänförliga till bostaden, i syfte att administrera försäljningen, såsom för att möjliggöra värdering, styling, fotografering, annonsering, visning, budgivning, slutpris, betalning och eventuellt bolån. Den rättsliga grunden för behandlingen är att Mäklarhuset ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Personuppgiftsbehandlingen sker också mot bakgrund av den rättsliga grunden att Mäklarhusets behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516).

Om du lämnar bud på ett av de Objekt som Mäklarhuset förmedlar kommer vi att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, födelsedag, personnummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, dina bud och slutpris för att du ska kunna följa och delta i budgivningen och försäljningen. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att Mäklarhuset ska kunna fullgöra ett avtal med dig samt att behandlingen är nödvändig för att Mäklarhuset ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset i enlighet med fastighetsmäklarlagen (2021:516).
  
Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar om dig som köpare eller säljare för att genomföra försäljningen av ett av våra Objekt sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i ett försäkringsfall om dolt fel. Bilder, adress och uppgifter som är hänförliga till värderingen av ett Objekt sparas i tio år. Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar om dig som potentiell säljare eller budgivare för att du ska kunna följa och delta våra budgivningar sparas så länge som du har ett Konto hos oss. Vi raderar ditt Konto och de uppgifter som är sparade på det om du inte har varit aktiv på Kontot under fem år. 

5.1.5    För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Om du säljer eller köper ett Objekt via Mäklarhuset kommer vi att behandla namn, adress, personnummer, kontonummer och kopia på ID-handling i syfte att uppnå kundkännedom och för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Mäklarhuset i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras i fem år från att åtgärderna för kundkännedom vidtagits.

5.1.6    Marknadsföring av vår verksamhet genom information om våra Objekt

Mäklarhuset kommer att behandla information om Objekt som vi förmedlar eller har förmedlat, nämligen adress, bilder och slutpris, för att marknadsföra Mäklarhuset och Mäklarhusets verksamhet. Marknadsföringen görs via våra egna och samarbetspartners kanaler och sociala medier. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra oss och vår verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra. 

Mäklarhuset behandlar nämnda uppgifter i tio år efter försäljningen av Objektet.  

5.1.7    Nyhetsbrev
 
Om du har Konto kommer Mäklarhuset att behandla ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information om intressanta Objekt till dig via e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du som kund kan vara intresserad av. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra intressen.
  
Mäklarhuset behandlar nämnda personuppgifter så länge du har ett registrerat Konto. Vi raderar ditt Konto och de uppgifter som är sparade på det om du inte har varit aktiv på Kontot under fem år. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill ha nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet eller kontakta oss. Du kan även avregistrera dig från våra nyhetsbrev i ditt Konto. 5.1.8    Kundvård och kvalitetssäkring 

Mäklarhuset kommer att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer samt datum och tid för vår kontakt med dig samt information om Objektet i syfte att vårda vår kundrelation med dig och följa upp och förbättra kvalitén på våra tjänster. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att ge dig information och erbjudanden från våra samarbetspartners. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att Mäklarhuset ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås eller att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att följa upp och förbättra vår verksamhet, bl.a genom att ge dig bättre service. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra intressen. 
 
Mäklarhuset behandlar ovan nämnda personuppgifter så länge du har ett registrerat Konto hos oss. Vi raderar ditt Konto och de uppgifter som är sparade på det om du inte har varit aktiv på Kontot under fem år.
 
5.1.9    Bokföring

Mäklarhuset kommer för bokföringsändamål att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan Mäklarhuset och dig som säljare eller köpare av ett Objekt som vi förmedlar. Mäklarhuset kommer av den anledningen att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer och dina bankuppgifter. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset enligt bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifterna sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

5.1.10    Arkiveringsplikt

Mäklarhuset kommer att behandla de uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i syfte att fullgöra den arkiveringsplikt som åligger Mäklarhuset eftersom vi enligt lag är skyldiga att förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Mäklarhuset enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516).

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för arkiveringsändamål bevaras i tio år efter tillträdet i enlighet med gällande lagstiftning. 

5.1.11    Tillsyn, eventuella tvister m.m.

Mäklarhuset kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att skydda våra intressen i händelse av en tvist. Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för detta ändamål är personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att skydda våra intressen i en potentiell tvist. Kontakta oss om du vill veta hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
 
Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att skydda våra intressen i händelse av tvist sparas så länge tvisten pågår och tio år därefter.
 
Mäklarhuset kan komma att behandla dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Mäklarhusets tillgångar. Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för detta ändamål är personuppgifter som omfattas av fusionen, försäljningen eller förvärvet. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse. Kontakta oss om du vill veta hur vi har balanserat dina intressen mot våra. 

Mäklarhuset kommer att behandla dina personuppgifter för att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av en tillsyn. Vi kommer att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att utreda eventuella incidenter, som behövs för att bemöta eventuella krav och efterfrågas vid en sådan tillsyn. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse enligt GDPR och fastighetsmäklarlagen (2021:516). Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndigheter sparas så länge som incidenten eller efterföljande tillsyn pågår och upp till tolv månader därefter.

5.2    Hur vi behandlar personuppgifter om dig som Kontaktperson

5.2.1    Avtal mellan oss och dig eller den organisation som du företräder

Om du företräder en organisation som vi har ett samarbete eller en affärsmässig relation med kommer vi att behandla personuppgifter som du eller din arbetsgivare lämnat till oss för att uppfylla våra åtaganden i och upprätthålla denna relation. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel, uppgift om vilken organisation du företräder, uppgift om de Objekt och tjänster som du har köpt eller uttryckt intresse för, uppgift om din användning av våra tjänster samt eventuell korrespondens, dokumentation, mötes- och minnesanteckningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en enskild firma som vi har en affärsmässig relation med är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en annan organisation som vi har en affärsmässig relation med är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra. Om du eller din arbetsgivare inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med den organisation som du företräder och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen genom kontakt med dig.

Mäklarhuset behandlar ovan nämnda personuppgifter under den tid som är nödvändig för att upprätthålla och fullgöra våra åtaganden enligt ingångna avtal med den organisation som du företräder och så länge som du är vår Kontaktperson.

5.2.2    Särskilt om förmedling av Objekt

Om den organisation som du företräder köper, säljer, överväger att sälja eller lämnar bud på ett Objekt via oss kommer vi behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din titel och uppgift om den organisation som du företräder för att administrera försäljningen, såsom för att möjliggöra värdering, styling, fotografering, annonsering, visning, budgivning och betalning. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationen med dig eller den organisation som du företräder. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra. Personuppgiftsbehandlingen sker också mot bakgrund av den rättsliga grunden att Mäklarhusets behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516).
 
Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar om dig som Kontaktperson för den organisation som du företräder i egenskap av köpare eller säljare sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i ett försäkringsfall om dolt fel. Bilder som är hänförliga till Objektet sparas i tio år. Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar om dig som Kontaktperson för den organisation du företräder i egenskap av potentiell säljare eller budgivare för att du ska kunna följa och delta våra budgivningar sparas i fem år eller tills du inte längre är företrädare för den organisation som du företräder.  

5.2.3    För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Om du som Kontaktperson för den organisation som du företräder säljer eller köper ett Objekt via Mäklarhuset kommer vi att behandla namn, adress, personnummer, kontonummer, kopia på ID-handling i syfte att uppnå kundkännedom och för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Mäklarhuset i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras i fem år från att åtgärderna för kundkännedom vidtagits.

5.2.4    Marknadsföring
 
Mäklarhuset kommer att behandla ditt namn, din e-postadress samt uppgift om den organisation som du företräder för att skicka erbjudanden till den organisation du företräder om oss och vår verksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att den organisation som du företräder kan vara intresserad av. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med den organisation företräder för samt ett år därefter.

5.2.5    Marknadsföring av vår verksamhet genom information om våra Objekt

Mäklarhuset kommer att behandla information om Objekt som vi förmedlar eller har förmedlat, nämligen adress, bilder och slutpris, för att marknadsföra Mäklarhuset och Mäklarhusets verksamhet. Marknadsföringen görs via våra egna och samarbetspartners kanaler och sociala medier. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra oss och vår verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra. 

Mäklarhuset behandlar nämnda uppgifter i tio år efter försäljningen av Objektet.

5.2.6    Kundvård och kvalitetssäkring 
 
Mäklarhuset kommer att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer samt datum och tid för vår kontakt med dig samt information om Objektet i syfte att vårda vår kundrelation med den organisation som du företräder och följa upp och förbättra kvalitén på våra tjänster. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att ge dig information och erbjudanden från våra samarbetspartners. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att Mäklarhuset ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås eller att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att följa upp och förbättra vår verksamhet, bl.a genom att ge dig bättre service. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra intressen. 
 
Mäklarhuset behandlar ovan nämnda personuppgifter så länge så länge vi har ett avtal med den organisation som du företräder samt ett år därefter.

5.2.7    Bokföring

Mäklarhuset kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan oss och den organisation som du företräder för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla de personuppgifter som framkommer på faktura, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). 

5.2.8    Arkiveringsplikt

Mäklarhuset kommer att behandla de uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i syfte att fullgöra den arkiveringsplikt som åligger Mäklarhuset eftersom vi enligt lag är skyldiga att förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516).

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för arkiveringsändamål bevaras i tio år efter tillträdet i enlighet med gällande lagstiftning.

5.2.9    Tillsyn, eventuella tvister m.m.

Mäklarhuset kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att skydda våra intressen i händelse av en tvist. Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för detta ändamål är personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att skydda våra intressen i en potentiell tvist. Kontakta oss om du vill veta hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att skydda våra intressen i händelse av tvist sparas så länge tvisten pågår och tio år därefter. 

Mäklarhuset kan komma att behandla dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Mäklarhusets tillgångar. Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för detta ändamål är personuppgifter som omfattas av fusionen, försäljningen eller förvärvet. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse. Kontakta oss om du vill veta hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Mäklarhuset kommer att behandla dina personuppgifter för att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av en tillsyn. Vi kommer att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att utreda eventuella incidenter, som behövs för att bemöta eventuella krav och efterfrågas vid en sådan tillsyn. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse enligt GDPR och fastighetsmäklarlagen (2021:516). Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndigheter sparas så länge som incidenten eller efterföljande tillsyn pågår och upp till tolv månader därefter.

6    TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

6.1    Samarbetspartners

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av våra samarbetspartners som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till flyttjänstbolag för att förenkla din process vid köp och försäljning av Objekt samt bostadsportaler för att kunna visa dig liknande Objekt om du till exempel har varit på visning eller har visat intresse för något av våra Objekt. Vi kommer också att lämna ut dina personuppgifter till våra övriga samarbetspartners om du har angett till oss eller uppgett på ditt Konto att du vill ha information från dessa samarbetspartners. Nedan är de typer av samarbetspartners vi kan lämna ut dina personuppgifter till.
-    Banker,
-    Försäkringsbolag,
-    Energibolag, besiktningsföretag, flyttjänstbolag,
-    Branschorganisationer,
-    Bildbehandlingsföretag,
-    Marknadsföringsföretag.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter till andra mäklare om du är säljare eller varit på visning av ett Objekt vi haft till försäljning som övergår till att hanteras av en annan mäklare.

Vi lämnar ut följande personuppgiftskategorier om dig som är kund hos oss till våra samarbetsparters:
-    Namn
-    Adress
-    E-postadress
-    Telefonnummer
-    Personnummer (till försäkringsbolag)
-    Information om Objekt som du eller organisationen du företräder har köpt 
-    Tillträdesdatum och kontraktsdatum

6.2    Tjänsteleverantörer

Vidare lämnar vi ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.
 
Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Vi delar dina personuppgifter med följande mottagare:
-    IT-leverantörer
-    Call center
-    Sökföretag (såsom Eniro)
-    Telekommunikationsföretag 
-    Statistikföretag
-    Faktureringsföretag 
-    Marknadsföringsföretag
-    Sociala medieplattformar

Vi lämnar ut följande personuppgiftskategorier om dig som är kund hos oss till våra tjänsteleverantörer: 
-    Namn
-    Adress
-    E-postadress
-    Telefonnummer
-    Enhetsinformation, information om webbläsare och digitala fotspår

6.3    Övriga mottagare

Mäklarhuset kan komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Mäklarhusets tillgångar. Mäklarhuset kan även komma att dela dina personuppgifter för att skydda våra intressen vid en eventuell tvist eller för att tillhandahålla efterfrågad information av myndigheter när det följer av lag.
  
Vi kan även dela dina personuppgifter vid användning av professionella rådgivare och konsulters tjänster som är nödvändiga i vår verksamhet.

6.3.1    Överföringar utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, men i vissa situationer kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter till samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EU/EES (så kallade ”tredje länder”). De tredje länder som vi överför personuppgifter till är Thailand, Israel och USA. Överföring sker vid kontakt med våra call center och bildbehandling (Thailand), när vi tar fram statistik i vår verksamhet, skickar nyhetsbrev (USA) eller använder översättningsverktyg (Israel).
 
Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES. Vi ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats, som antingen är ett adekvansbeslut från EU-kommissionen avseende det aktuella landet (artikel 45 i GDPR, gäller Israel) eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.2, gäller USA och Thailand). 

7    DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Du hittar mer information om dessa rättigheter nedan. Om du vill utöva någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges nedan: 
•    via e-post info@maklarhuset.se,  
•    via våra lokala mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://www.maklarhuset.se/maklare, eller genom att skriva brev till eller besöka oss på Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg

För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter. Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför.  

7.1    Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt förekommande elektroniskt format, samt få tillgång till personuppgifterna med följande information:
•    behandlingens ändamål,
•    de kategorier av personuppgifter som behandlas,
•    mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES),
•    den tid under vilken personuppgifterna behandlas,
•    information om de rättigheter som återges häri,
•    information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in, samt
•    om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan t.ex. specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (t.ex. vilka kontakt- och identitetsuppgifter vi behandlar om dig), eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod. 

7.2    Rätt till rättelse

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta.
 
När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.
  
Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan. 

Om du har registrerat ett konto på någon av våra webbplatser så har du alltid möjlighet att uppdatera dina kontaktuppgifter i inställningarna på din profil.

7.3    Rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 
Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan. Avseende direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända, och därmed avregistrera dig från, sådan behandling.

7.4    Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om:
a)    Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in,  
b)    Uppgifterna används för direktmarknadsföring och du avregistrerar dig från det, 
c)    Du motsätter dig behandling av uppgifterna som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen,  
d)    Uppgifterna har använts olagligt, eller 
e)    Radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

7.5    Rätt att begära begränsning

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller:
a)    När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte, 
b)    Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas, 
c)    När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller 
d)    Om du har invänt mot behandlingen. Då kan du begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen. 

Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter har vi rätt att använda dem för lagring, om vi har fått ditt samtycke till behandlingen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om begränsningen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

7.6    Rätt till dataportabilitet
 
Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra detta till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätten till dataportabilitet gäller bara:
a)    För uppgifter som har samlats in om dig, 
b)    Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och 
c)    Uppgifterna inte är i pappersformat.

7.7    Rätt att lämna in klagomål

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter: 
•    via e-post info@maklarhuset.se,  
•    via våra lokala mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://www.maklarhuset.se/maklare, eller
•    genom att skriva brev till eller besöka oss på Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är svensk tillsynsmyndighet för vår användning av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter kan du också vända dig till IMY med klagomål. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till den tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist eller arbetsplats, eller i det land där behandlingen av personuppgifter som du är missnöjd med har utförts.

Du alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till:

Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

8    ÄNDRINGAR 

Om vi gör ändringar i den här informationstexten så kommer vi att publicera en uppdaterad version här. Vid större ändringar kommer vi även att uppmärksamma dig på ändringen på annat lämpligt sätt (till exempel via mejl eller annan lämplig kanal).
 
Informationstexten uppdaterades senast oktober 2023.