För en tryggare bostadsaffär

Budgivning

 
 

För att samtliga parter ska känna sig säkra på att budgivningen går korrekt till tillämpar Mäklarhuset öppen budgivning. Öppen budgivning innebär att den slutgiltiga köparen och säljaren får ta del av den lista där buden noterats under budgivningsprocessen. På listan syns nivån på buden, namn, klockslag, telefonnummer samt eventuella kända förbehåll för budet när avtal skrivs.

Följ budgivningen på webben

Om säljaren samtycker kan budgivningen följas direkt här på Mäklarhusets hemsida. Vi ser detta som ett viktigt steg mot en tryggare och öppnare budgivning.

Vem får köpa?

Säljaren är fri att välja köpare, oavsett vilket bud som lagts. Faktorer som slutligen kan vara avgörande för vem som får köpa objektet kan vara: tillträdesdag, köparens intentioner med objektet, andra eventuella villkor för köpet, emotionella kopplingar till de potentiella köparna. Det är alltså inte så att det högsta budet automatiskt vinner budgivningen, även om det är det vanligaste scenariot.

Affären är avgjord först när kontraktet signerats

Det är viktigt för både köpare och säljare att teckna kontrakt så snart budgivningen är över. Budet är inte bindande för någon part och affären är inte klar förrän köpekontraktet är undertecknat av båda parter. Det är mäklarens skyldighet att framföra ett bud till säljaren även om denne sagt ja till en annan köpare i ett tidigare läge. Det kan även vara så att säljaren väljer att avstå en försäljning i ett sent skede, men detta är mycket ovanligt. Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter kring budgivning. Det är bara med din hjälp som vi kan bli riktigt bra! Läs Fastighetsmäklarinspektionens information innan du deltar i en budgivning.

Så går budgivningen till

Budgivningen är kanske den mest känsliga delen av bostadsaffären, både för säljare och köpare. Lagstiftningen säkerställer tyvärr ingen större trygghet, men tillsammans kan vi öka tryggheten.

Visningen genomförs

Under visningen tar mäklaren namn och telefonnummer (där de kan nås dag och kväll) av alla visningsgäster. Finns det fler än en intresserad köpare efter visningen blir det budgivning. Det är viktigt att de köpare som har för avsikt att lägga bud på objektet har sin finansiering ordnad för att kunna vara med och lägga bud. Eventuella kompletterande besiktningar m.m. ska vara klara, om inget annat är överenskommet med mäklaren och säljaren. Detta för att de potentiella köparna ska kunna avge förbehållslösa bud.

Mäklaren kontaktar samtliga kunder

Mäklaren eller en representant hör av sig för att undersöka det aktuella intresset och vilket bud man vill lämna avseende objektet. Bud får avges i enlighet med mäklarens instruktioner. Alla bud noteras på budgivningslistan, med belopp, tid och datum, namn samt eventuell reservation.

Meddelande om bud

Alla som vill delta i budgivningen kan anmäla sitt intresse till mäklaren. Mäklaren håller kontakt med samtliga budgivare och informerar via sms eller e-post när nya bud kommer under förutsättning att buden är offentliga.

Säljaren informeras

Säljaren informeras löpande om de bud som läggs samt eventuella förutsättningar och förbehåll för lagda bud. T.ex via telefon, sms/e-mail och via Säljarens sida på maklarhuset.se.

Löpande kontakt med budgivare

Budgivningen fortsätter så länge som säljaren väljer att fortsätta budgivningen.

Säljaren väljer köpare

I allmänhet går objektet till den som lagt det högsta budet, men andra faktorer kan vara avgörande för säljarens slutliga val. Faktorer som kan påverka säljarens val är eventuella villkor, tid för tillträde, emotionella kopplingar som uppstått till någon av köparna. Säljaren är inte skyldig att redogöra för sina skäl i valet av köpare.

Bokning av kontraktsskrivning

Tid för kontraktsskrivning bokas med alla parter. Det finns anledning för alla parter att få detta till stånd så fort som möjligt eftersom köpet/försäljningen/budet inte är bindande förrän köpekontraktet är undertecknat av båda parter.

Ovanligheter

Det är ovanligt men det kan komma in ett sent bud och är mäklarens lagstadgade skyldighet att framföra ett bud till säljaren även om denne sagt ja till en annan köpare i ett tidigare läge. Detta kan innebära att säljaren ändrar sig och väljer ny köpare trots att tid för kontraktsskrivning är bokad med annan.

På liknande sätt kan en spekulant dra sig ur för att förutsättningar ändrats fram till kontraktsskrivning.

 
Kontraktsskrivning och tillträde

Vid uppdragets slut, vanligtvis vid tillträde, får köparen och säljaren tillgång till mäklarens anbudsförteckning. Den innehåller lämnade bud, tid för bud, namn samt eventuella förbehåll för buden.