Undersökningsplikt vid köp av fastighet


 

Undersökningsplikten innebär ett långtgående ansvar från köparens sida att ta reda på så mycket som möjligt om fastighetens skick innan ett köp fullgörs. Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten – den så kallade undersökningsplikten. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning, får inte användas mot säljaren i efterhand.

 

Vad betyder undersökningsplikt och vad innebär det?

Som köpare kan du inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för sådana fel som du hade kunnat upptäcka. Därför bör du som köpare noga undersöka fastigheten före köpet. Alternativt kan undersökningen ske efter köpet med stöd av en s.k. besiktningsklausul i köpekontraktet. Utgångspunkten är att undersökningsplikten omfattar allt det som en normalkunnig hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Om det vid denna undersökning upptäcks indikationer på misstänkta fel, utökas undersökningsplikten. Då krävs det normalt en sakkunnig besiktning eller en fördjupad teknisk undersökning för att uppfylla undersökningsplikten.

De flesta köpare väljer att undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman. Observera dock att en besiktningsman normalt inte undersöker allt det som omfattas av köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Vanliga undantag är att besiktningsmannen inte undersöker eldstäder, rökgångar, vatten, el- och VVS-installationer samt mark. Observera också att om en besiktningsman inte upptäcker ett fel som även en normalkunnig person borde ha upptäckt, kan detta fel normalt inte göras gällande mot säljaren.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel utökar det undersökningsplikten. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte ansvarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med. Köparen kan t.ex. inte kräva att en gammal vitvara ska vara i nyskick. För mer information om undersökningsplikten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.  

Tänk på det här
  • Mäklaren ska lämna skriftlig information om köparens undersökningsplikt.

  • Mäklaren har inte något ansvar för att du som köpare ska undersöka bostaden.

  • Som köpare kan man inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning.

  • Mäklaren är ansvarig för att informera om fel som de känner till.

  • Om bostaden marknadsförs med Skyddat köp betyder inte det att bostaden är i bättre skick än andra bostäder. Du som köpare har ändå kvar din undersökningsplikt.