Nytt hem

Ordlista för dig på bostadsmarknaden


Ämnen


Dela

Ska du köpa eller sälja en bostad? Då har du säkert stött på en och annan ny term. För att göra din köp- eller säljprocess enklare har vi tagit fram en ordlista där vi samlar de vanligaste begreppen. 

A

Allmän plats. Begreppet är en juridisk term som förekommer i Plan- och bygglagen (2010:900). En allmän plats är mark, t.ex. en väg, en gata, en park eller ett torg, som inom ett planområde är avsett för gemensamt behov.

Allmän väg. En allmän väg är en väg som anläggs enligt Väglagen (1971:948) eller som enligt samma lag förändrats till allmän. Det är alltid staten genom Trafikverket eller en kommun som är väghållningsmyndighet för en allmän väg enligt Väglagen.

Amortering. Avbetalning av en låneskuld. 

Amorteringsplan. En plan för hur och när lånet ska återbetalas.

Amorteringsfritt. Amorteringsfrihet gäller vanligtvis under en specifik period och innebär att du inte amorterar (betalar av) lånet utan du betalar enbart ränta.

Amorteringskrav. Hur mycket du måste amortera på ditt bolån beräknas utifrån hur stort lånebeloppet är i förhållande till bostadens värde och din inkomst. Finansinspektionen har tagit fram amorteringskrav som innebär att om bolånet motsvarar minst 50 % men högst 70 % av bostadens värde ska du amortera minst 1 % av det totala lånebeloppet per år. Om bolånet motsvarar 70 % eller mer av bostadens värde ska du amortera minst 2 % av det totala lånebeloppet per år. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt måste du amortera ytterligare 1 % av det totala lånebeloppet per år

Anslutningsavgift. Avgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten, avlopp, el, gas etc.

Annuitetslån. Med ett annuitetslån erlägger låntagaren periodiskt ett fast belopp, s.k. annuitet. Beloppet omfattar både amortering och ränta. Normalt betalas mer ränta och mindre amortering i början. För varje betalningstillfälle minskar räntan medan amorteringsbeloppet ökar.

Arrende. Upplåtelse av mark eller vatten mot ersättning för viss tid.

Avdragsgillt. När en kostnad är avdragsgill påverkar den vinsten och minskar eventuell skatt. Exempel på avdragsgilla kostnader i samband med en bostadsförsäljning är mäklararvode och besiktning.

Avstyckning. Skapandet av en ny fastighet genom att en bit mark avskiljs från en befintlig fastighet. Avstyckningen sker genom en lantmäteriförrättning.

B

Belåningsgrad. Begreppet beskriver förhållandet mellan ett lån och värdet på säkerheten för lånet. För att räkna fram belåningsgraden för en fastighet eller bostadsrätt delar du lånesumman med bostadens värde. Genom s.k. amorteringskrav påverkar belåningsgraden hur mycket du behöver amortera på ditt lån.

Besiktning. Med ”besiktning” avses oftast "överlåtelsebesiktning" vilket är en byggnadsteknisk undersökning av en bostadsbyggnad som utförs i samband med en försäljning. Observera att en besiktning sällan omfattar hela fastigheten, dvs mark och andra byggnader än primärbyggnaden, om inte tillägg har gjorts till besiktningen. 

Blancolån. Ett privatlån utan säkerhet. Ett blancolån har oftast högre ränta än ett lån med säkerhet, t.ex. ett bolån.

Biarea. Utrymmen som kan nås inifrån bostaden men som är inrättade för sidofunktioner till boende klassas som biarea, t.ex. garage, pannrum och soprum med ingång inifrån bostaden. Även den del av ett sluttningsplan i en bostad som ej är boarea klassas som biarea. En källarvåning i en bostad räknas alltid som biarea.

Boarea. Mycket förenklat är boarea den area i en bostadsbyggnad eller lägenhet som är inrättad för boende, förutsatt att takhöjden är minst 190 cm och hela golvet ligger ovanför den omgivande marknivån. Det finns dock en hel del undantag, i en sluttningsvåning räknas area som ligger inom sex meter från en fri yttervägg där golvet ligger i nivå med eller över den omgivande marknivån som boarea. För ett våningsplan med snedtak räknas area där takhöjden är minst 190 cm samt 60 cm ut från detta eller fram till ytterväggen, om den ligger närmre. Som boarea räknas inte utrymmen som garage, pannrum och soprum eller andra utrymmen som är inrättade så att möjligheten att använda dem under vissa delar av året är begränsad. En beskrivning av hur du mäter din bostad finns i standarden SS 21054:2020 "Area och volym för husbyggnader-Terminologi och mätregler".

Boendekostnad. Den totala kostnaden för ditt boende. I boendekostnaden ingår bland annat amortering, räntekostnader, driftkostnader och eventuell månadsavgift.

Bolån. Ett lån där en bostad, dvs. fastighet eller bostadsrätt, används som säkerhet. Bolånet får inte utgöra mer än 85% av bostadens värde.” Vad kontantinsats är kan beskrivas i en egen punkt.

Borgensman. En person som förbinder sig att betala amortering och räntor för ett lån om den person som tagit lånet inte betalar.

Borgenär. Långivare som har en fordran mot en låntagare. Motparten kallas gäldenär.

Bostadsrätt. Att äga en bostadsrätt innebär att äga en andel i en bostadsrättsförening och ha rätten att nyttja lägenheten, radhuset, kedjehuset eller villan. Rätten gäller utan tidsbegränsning förutsatt att bostadsrättshavaren uppfyller sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. När du köper en bostadsrätt köper du alltså inte själva bostaden utan en andel i bostadsrättsföreningen som äger den.

Bostadsförening. En äldre boendeform som levt kvar sedan innan Bostadsrättslagen (1991:614) trädde i kraft. En bostadsförening lyder inte under Bostadsrättslagen, utan Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och av bostadsföreningens stadgar. 

Bostadsrättsförening. En form av ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens byggnad/-er upplåta lägenheter till föreningens medlemmar med bostadsrätt utan begränsning i tid. En bostadsrättsförening lyder under bl.a. Bostadsrättslagen (1991:614).

Bärande väggar. Bärande väggar är alla väggar som direkt samverkar med byggnadens bärande konstruktion. 

Bunden ränta. En bunden ränta är en ränta som är fast för bestämd tid, till exempel ett, tre eller fem år.

D

Dolda fel. Fel i fastighet eller bostadsrätt som fanns vid köptillfället men som en köpare vid noggrann undersökning inte kunnat upptäcka eller bör ha räknat med på grund av fastighetens eller lägenhetens ålder, skick eller konstruktion. Vid en fastighetsförsäljning bär säljaren ansvar för dolda fel i tio år från tillträdet. I fråga om bostadsrätt är säljaren ansvarig för dolda fel i två år efter tillträdet. Dolda fel i fastighet regleras i 4 kap. 19§ Jordabalken. Fel i bostadsrätt regleras i Bostadsrättslagen.

Driftskostnad. Kringkostnader som uppstår för att du bor i eller driver din bostad. Exempel på driftkostnader är kostnad för hushållsel, vatten, avlopp, värme och försäkring.

Dröjsmålsränta. Vid försenad betalning av en fordran ska en ränta erläggas.

E

Effektiv ränta. Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden för ett lån under ett år. Den effektiva räntan innefattar ränta, uppläggningsavgift och aviavgift.

Energideklaration. Kartläggning och dokumentation av en byggnads energianvändning under bruksstadiet.

F

Fastighetsmäklare. En person vars yrke är att förmedla fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och tomträtter m.m. Enligt Fastighetsmäklarlagen (2021:516) lyder fastighetsmäklare under en allmän omsorgsplikt, så kallad god fastighetsmäklarsed, som innebär att de ska vara oberoende och  tillvarata både säljarens och köparens intressen och ge båda parter det stöd och den information de behöver för att kunna genomföra bostadsaffären på ett tryggt och juridiskt korrekt sätt. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska fastighetsmäklaren dock särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). En svensk statlig förvaltningsmyndighet vars uppgift är att hantera frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

Fastighetsavgift. Äger du ett färdigbyggt småhus (t.ex. en villa, ett radhus eller ett fritidshus) ska du betala kommunal fastighetsavgift. Avgiftens storlek beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än ett indexbundet takbelopp som följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. För nybyggda småhus som har värdeår 2012 eller senare behöver du inte betala någon fastighetsavgift de första 15 åren. Fastighetsavgift betalas även för ägarlägenheter.

Fastighetsskatt. Statlig fastighetsskatt betalas för småhus som är under uppförande, hyreshus, lokaler och obebyggd tomtmark och beräknas utifrån taxeringsvärdet.

Fast egendom. Fast egendom är per definition jord, som är uppdelat i fastigheter enligt 1 kap. 1 § Jordabalken. Begreppet är något svårdefinierat då det kan åsyfta ett fysiskt objekt men även en äganderätt till ett sådant objekt. Som fast egendom räknas även tillbehör till fastighet.

Flyttskatt. Begreppet innefattar de olika skatter som uppkommer vid köp eller försäljning av en bostad och omfattar reavinstskatt samt i förekommande fall stämpelskatt och uppskovsränta.

Fullmakt. Har någon part ej möjlighet att närvara vid till exempel tecknande av köpekontrakt kan den frånvarande parten (fullmaktsgivaren) lämna en fullmakt som ger en särskilt utsedd person (fullmäktigen) rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn.

Förmedlingsuppdrag. Det samarbetsavtal som upprättas mellan en fastighetsmäklare och en uppdragsgivare (säljare) vid förmedling av till exempel en fastighet eller bostadsrätt. När uppdragsgivaren är en fysisk person ska förmedlingsuppdrag upprättas skriftligen och innehålla information om vad som gäller för förmedlingsuppdraget.

H

Handpenningslån. Ett tillfälligt lån som hjälper dig att finansiera handpenningen vid ett bostadsköp. Handpenningslån återbetalas vanligtvis i sin helhet senast vid tillträdet av den ny bostad.

I

Informationsplikt. En fastighetsmäklare är skyldig att informera en parterna om allt som kan antas vara av betydelse vid en överlåtelse, oavsett om uppgiften kan vara till fördel eller nackdel för någon av parterna. En fastighetsmäklare ska dessutom skriftligen informera en köpare om dennes undersökningsplikten och innebörden av denna.

Insats (Bostadsrätt). Den avgift som betalas av förvärvaren vid upplåtelse av bostadsrätten. Se även Upplåtelseavgift. Bostadsrättens insats ligger ofta till grund för dess andelstal.

K

Kallhyra. Hyra som avser själva boendeytan och där driftkostnader inte är inräknade. Till kallhyran kan det med andra ord tillkomma kostnad för värme, el, vatten, sophämtning och så vidare.

Kapitalkostnad. Beräknad som en rimlig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan anses rimlig om den ligger ett par procent över Riksbankens referensränta.

Kontantinsats. Den del av köpeskillingen för ett fastighets- eller bostadsrättsförvärv som inte finansieras genom bolån. Kontantinsatsen finansieras vanligtvis kontant men det kan vara möjligt att ta ett privatlån (blancolån) för att finansiera kontantinsatsen. Kontantinsatsen utgör alltid av minst 15% av köpeskillingen, detta då bolånet ej kan överstiga 85% av köpeskillingen.

Köpekontrakt. En skriftlig avtalshandling som ska innehålla uppgift om fastighetens fastighetsbeteckning, vilka som är parter, köpeskilling, tillträdesdag samt en överlåtelseförklaring. Vanligt är även att köpekontraktet innehåller uppgift om andra villkor som ska gälla för överlåtelsen såsom vem som ansvarar för städning och vad som ska ske om någon part inte fullföljer sina åtaganden enligt avtalet. Köpekontraktet ska undertecknas av både säljaren och köparen.

Kreditprövning. En undersökning och bedömning av en persons ekonomiska situation och betalningsförmåga. Alla företag som beviljar lån och krediter måste utföra en kreditprövning innan de kan bevilja ett lån.

Kreditupplysning. Samlad ekonomisk information om en person eller ett företag. Kreditupplysningen visar bland annat taxerad inkomst, skulder och beviljade krediter.

Köpebrev. En juridiskt bindande köpehandling som fungerar som ett slags kvitto på att de villkor som är angivna i köpekontraktet är uppfyllda. Köpebrevet ska upprättas skriftligen och undertecknas av både säljare och köpare. Köpebrevet används ofta vid lagfartsansökan.

Köpeskilling. Det av säljaren och köparen överenskomna försäljningspriset för en fastighet eller bostadsrätt. Köpeskillingen ska anges i köpekontraktet eller överlåtelseavtalet.

L

Lagfart. En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet.

Likvidavräkning. Slutlig avräkning mellan säljare och köpare i en fastighetsaffär. 

Lånelöfte. Ett förhandsbesked från en långivare där det framgår hur stort bolån de skulle kunna bevilja dig vid ett bostadsköp. Lånelöftet är inte knutet till en specifik bostad. Observera att ett lånelöfte inte garanterar att du kommer att få motsvarande belopp i bostadslån.

Låneansökan. En ansökan om att få ett bolån beviljat. En låneansökan gäller för en specifik bostad.

Låneskydd. En typ av försäkring som kan gå att lägga till när du tar ett lån. Försäkringen innefattar skydd för om du skulle bli arbetslös eller förlora din arbetsförmåga.

Lägenhetsförteckning. Ett register som innehåller uppgift om de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt i en bostadsrättsförening. I lägenhetsförteckningen finns information om lägenhetsbeteckning, var lägenheten är belägen i byggnaden, antal rum, datum då den ekonomiska planen registrerades, insats samt vem som är ägare till bostadsrätten och eventuell pantsättning. Ofta anges även ett eller flera andelstal.

Lös egendom. Kortfattat är lös egendom det som inte är fast egendom. Begreppet innefattar allt som räknas som lösöre (lösa saker) men det innefattar även vissa saker som inte är fysiskt lösa såsom byggnader på annans mark däribland bostadsrätter samt aktier och värdepapper.

M

Marknadsvärde. Det mest troliga försäljningspriset vid en normal försäljning, med sedvanligt med tid till förfogande, på öppna marknaden.

Medlemskapsansökan. Ansökan till bostadsrättsföreningen om medlemskap i densamma.

Medlemsskapsprövning. När en bostadsrättsföreningen tar emot en medlemskapsansökan gör de en bedömning huruvida de ska godkänna en köpare som medlem eller ej. Ibland kan bostadsrättsföreningen ta en kreditupplysning på köparen.

Månadsavgift. Som medlem i en bostadsrättsförening betalar du en årlig avgift. Denna debiteras oftast per månad och brukar då kallas månadsavgift. Avgiften bidrar till att betala bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader för uppvärmning, reparationer, sophämtning och lån m.m.

O

Okulär besiktning. En besiktning som har utförts med blotta ögat. Ofta nyttjas även andra sinnen såsom lukt och hörsel. Vid en okulär besiktning används inga externa instrument och det görs heller inga fysiska ingrepp i byggnaden.

Oäkta förening. Förenklat är en oäkta förening en bostadsrättsförening där mer än 40% av intäkterna kommer från hyreslokaler och hyreslägenheter. Ofta, men inte alltid, är avgifterna i en oäkta förening något lägre än i en äkta förening då en större del av föreningens intäkter kommer fryn hyreslokaler och hyreslägenheter. Vid försäljning av en bostadsrätt i en oäkta förening ska du skatta på 25% av vinsten, till skillnad mot 22% i en äkta förening. Om du säljer en bostadsrätt i en oäkta förening kan du inte göra uppskov.

P

Pantbrev. Ett bevis på inteckning i en fastighet. Om du tar lån för att finansiera köpet av en fastighet använder du en del av fastigheten som säkerhet för lånet (pant).

Panträtt. Form av säkerhetsrätt. Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran. Panträtt innebär att en panthavare under vissa förutsättningar kan ha rätt att sälja panten för att ta betalt för sin fordran ur köpeskillingen.

Planlösning. Begreppet planlösning används för att beskriva hur boytan i bostaden är fördelad. 

R

Ränteavdrag. Det avdrag på din skatt som görs baserat på dina ränteutgifter. Beroende på hur mycket ränta du betalar på ditt bolån kommer ett avdrag göras på din slutskatt.

Räntetak. En fast gräns för hur högt ditt bolåns ränta kan öka. Har du ett räntetak på ditt bolån kan inte räntan överstiga denna nivå, oavsett vad räntan i realitet ökar till.

Rörlig ränta. En ränta som förändras över tid. Hos de flesta banker innebär det att räntan är bunden under tre månader åt gången.

S

Samfällighet. Egendom, oftast mark eller rättighet, som ägs och används gemensamt av flera fastigheter.

Servitut. Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Ett servitut kan avse bl.a. rätt till väg, vatten i brunn och avloppsanläggning.

Skuldebrev. En skriftlig handling innehållandes en utfästelse att betala en viss penningsumma.

Skuldsanering. En person som har skulder som denne inte kan betala av på egen hand, under överskådlig tid, kan få sina skulder nedskrivna eller avskrivna.

Slutpris. Se "Köpeskilling".

Styrränta. Ränta som styr till vilka räntor banker kan placera och låna pengar i Riksbanken. Styrränta (tidigare reporänta)används som ett verktyg för att uppnå inflationsmål.

T

Taxeringsvärde. Det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatten. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet två år före taxeringsåret.

Tillträde. Vid tillträdet övergår vanligtvis äganderätten, inklusive alla rättigheter och skyldigheter, för fastigheten eller bostadsrätten till köparen. Tillträdet hålls i regel på fastighetsmäklarens kontor och i samband med tillträdet sker slutbetalning av köpeskillingen, eventuell lösen av lån som belastar bostaden samt överlämning av nycklar.

Tomtkarta. En karta som visar en fastighet, omgivningen samt eventuella på fastigheten uppförda byggnader ovanifrån.

Tomträtt. En nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid. Det innebär att någon annan, vanligtvis staten eller en kommun, äger fastigheten men att du får nyttja den i utbyte mot att du betalar en årlig avgift - så kallad tomträttsavgäld.

U

Undersökningsplikt. Köparens skyldighet att noggrant undersöka den bostad denne är intresserad av att köpa. Säljaren kan ej ställas till svars för fel som köparen borde ha  upptäckt vid en noggrann undersökning.

Upplysningsplikt. Säljaren har ingen lagstadgad upplysningsplikt, men fastighetsmäklaren bör uppmana säljaren att lämna information om bostaden som kan vara av vikt för en köpare.

Upplåtelse. När en bostadsrättsförening säljer en bostadsrätt för första gången. Tex när en hyresrätt blir en bostadsrätt. En upplåtelse sker bara en gång. En upplåtelseförsäljning ger bostadsföreningen ett tillskott i kassan motsvarande försäljningssumman.

Upplåtelseavgift. När en bostadsrätt upplåts har bostadsrättsföreningen rätt att utöver insatsen ta ut en så kallad upplåtelseavgift. Förenklat kan upplåtelseavgiften sägas vara mellanskillnaden mellan bostadsrättens insats och marknadspriset.

Uppläggningsavgift. En engångskostnad som banken ofta tar ut för det administrativa arbetet för att upprätta ett lån.

Uppskov. Ett sätt att skjuta upp betalning av hela eller delar av vinstskatten vid försäljning av en bostad.

Utgångspris. Vanlig benämning av det pris som anges vid annonsering av en bostad.

Utmätning. Utmätning innebär att en borgenär begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom ifrån en gäldenär.

V

Varmhyra. Hyra som omfattar boendeyta och vissa driftkostnader såsom till exempel värme och vatten.

Värdering. En uppskattning av en bostads marknadsvärde. Det kan finnas många olika anledningar till att låta värdera din bostad - förberedelse inför försäljning, omläggning eller utökning av lån eller av nyfikenhet.

Å

Årsavgift. Se "Månadsavgift".

Ä

Äkta bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening vars huvudsakliga syfte är att upplåta bostäder med bostadsrätt åt sina medlemmar. Förenklat krävs att minst 60% av bostadsrättsföreningens intäkter kommer från de avgifter medlemmarna betalar för sina bostadsrätter. Vid försäljning av en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening ska du skatta 22% av vinsten och möjlighet finns även att göra uppskov.

Ö

Övrig area. Area som avser utrymmen för byggnadens tekniska drift t.ex. driftutrymme och hiss.

Överbryggningslån. Ett tillfälligt lån som gör det möjligt att finansiera din nya bostad innan du har frånträtt och fått pengarna för din gamla bostad. Överbryggslånet betalas av så snart du har fått pengarna från försäljningen av din gamla bostad.

Överlåtelse. Övergång av en äganderätt eller befintlig nyttjanderätt från en innehavare till en annan. Den vanligaste formen av överlåtelse är försäljning, men en överlåtelse kan även ske genom byte och gåva.


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa
Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.