Nytt hem

Ordlista för dig på bostadsmarknaden


Ämnen


Dela

Ska du köpa eller sälja en bostad? Då har du säkert upptäckt en del nya ord som kan vara svåra att förstå. Här har vi tagit fram en ordlista som samlar alla de vanligaste begreppen. 

A

Allmän plats. Område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park. Regleras genom byggnadslagstiftningen.

Allmän väg. En väg som har förklarats allmän eller som har byggts såsom allmän enligt väglagen.

Amortering. Avbetalning av en befintlig låneskuld. Lånet minskar med det belopp som du betala in.

Amorteringsplan. En plan för hur du ska betala av ditt lån.

Amorteringsfritt. En tidsperiod då amorteringar inte måste göras.

Anslutningsavgift. Avgift för att ansluta fastighet till kommunens vatten, avlopp, el, gas mm.

Annuitetslån. Ett lån där amorteringsbeloppet ökar i samband med att skulden minskar.

Arrende. Upplåtelse av till exempel mark mot betalning för viss tid.

Avdragsgillt. Utgifter som kan bidra till skattelättnader i deklarationen genom avdrag.

Avstyckning. Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.

B

Bankvärdering. Värdering av bostadens allmänna saluvärde, inför belåning i bank.

Belåningsgrad. Belåningsgraden är hur stor del av en bostads värde som är belånat. Har man tex en bostad som är värd 1 000 000 kr och lån för 700 000 kr är belåningsgraden 700 000 / 1 000 000 = 70 %. Detta används för uträkningar av amorteringskrav.

Besiktning. När man gör en översyn av bostaden i ett syfte att felsöka kallas det att man gör en besiktning. Det är vanligt att man anlitar en besiktningsman vid köp av villa, men inte så vanligt vid bostadsrättsköp. 

Blancolån. Lån som beviljats utan säkerhet eller borgen, ofta till en högre ränta än vid lån med en säkerhet.

Boarea. Bruksarea för boutrymmen.

Boendekostnad. Den totala kostnaden för ditt boende. I det beloppet ingår bland annat amortering, driftkostnad och räntekostnader.

Bolån. Det är vanligt att man behöver ta banklån för att betala vid köp av bostad. Lån till bostad kallas bolån och har särskilda villkor. Bolånet får inte utgöra mer än 85 % av bostadens värde, alltså beloppet du köper bostaden för. Resterande 15 % är kontantinsats, den del du måste betala med egna medel.

Borgensman. Person som går i borgen för en låntagare.

Borgenär. Långivare som har en fordran mot en låntagare. Motparten kallas gäldenär.

Bottenlån. Lån med en fastighet eller bostadsrätt som säkerhet. Bottenlån ger en lägre ränta eftersom den typen av lån innebär en mindre risk för långivaren. Bottenlån kan delas upp olika delar med olika bindningstider på räntan.

Bostadsrätt. Att äga en bostadsrätt innebär att äga en andel i en bostadsrättsförening och ha rätten att använda lägenheten, radhuset, kedjehuset eller vilan. Rätten gäller på obegränsad förutsatt att man uppfyller sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. När du köper en bostadsrätt köper man alltså inte den själva lägenheten utan en andel i föreningen som äger den.

Bostadsrättsförening. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Vid köp av en bostadsrätt får du nyttjanderätten till en viss yta i föreningen under obestämd tid, genom att du blir delägare i föreningen. När du köper en bostadsrätt måste du bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen för att köpet ska bli giltigt.

Brygglån. Ett brygglån är när du lånar pengar av banken för att betala din nya bostad i väntan på att du skall sälja din nuvarande bostad och erhålla köpeskillingen för den. Se till att prata med banken om eventuella kostnader för brygglån så att det inte kommer som en överraskning.

Bärande väggar. Bärande väggar är alla väggar som direkt samverkar med byggnadens bärande konstruktion, dvs stommen i huset. Bärande väggar får inte rivas då det kan ha allvarliga följder för hela fastigheten.

Bunden ränta. En bunden ränta är en ränta som är fast för bestämd tid, till exempel ett, tre eller fem år.

D

Dolda fel. Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna undersökning kunnat upptäcka eller bör ha räknat med p.g.a. husets ålder, skick eller pris. Säljaren kan då bli ansvarig för dessa.

Driftskostnad. Driftskostnad är en ungefärlig kostnad för de kostnader som tillkommer utöver hyran, såsom vatten, el, vatten, värme och försäkring.

Dröjsmålsränta. Betalar du inte din fordran i tid så drabbas du av en extra avgift för att ha brutit mot avtalet.

Effektiv ränta. Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden (ränta och avgifter) som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp.

Energideklaration. Kartläggning och dokumentation av en byggnads energianvändning under bruksstadiet.

F

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Om du tycker att en mäklare begått tjänstefel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen. Myndighetens uppgift är att hantera frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

Fastighetsskatt. Utgår årligen på alla fastigheter.

Fast egendom. Fast egendom är per definition jord, som är uppdelat i fastigheter enligt 1 § Jordabalken i svensk lagstiftning. Begreppet är något svårdefinierat då det kan innefatta ett fysiskt objekt men även en äganderätt. En bostadsrätt är ingen fast egendom då du enbart köper en del av en fastighet.

Flyttskatt. Begreppet innefattar egentligen fyra skatter som uppstår när man säljer en bostad. Främst är det reavinstskatten som avses, som består av 22% av den vinst du gör på din fastighetsförsäljning.

Fullmakt. Om köparen eller säljaren inte kan närvara vid kontraktsskrivningen ska mäklaren ha upprättat en fullmakt som ger någon annan möjlighet att underteckna kontraktet i dennes ställe.

Förhandsvisning. En förhandsvisning äger rum om spekulanter efterfrågar det av mäklaren och säljaren går med på det. Ibland säljs bostäder innan visning och då har det skett en förhandsvisning av bostaden.

Förmedlingsuppdrag. Säljarens skriftliga uppdrag till fastighetsmäklaren att förmedla en försäljning av bostaden.

Handpenningslån. Handpenningslån är ett kortsiktigt lån som hjälper dig att finansiera handpenningen vid ett bostadsköp. Ofta kan banken hjälpa till med ett handpenningslån på kort varsel, brukligt är att det återbetalas vid tillträdesdagen.

I

Informationsplikt. Mäklaren är skyldig att informera en köpare om sådant som mäklaren känner till och som kan antas vara av betydelse för en köpare, oavsett om det innebär att priset på bostaden riskerar att bli lägre. Mäklaren ska berätta vad den känner till alternativt borde känna till med tanke på sitt yrkeskunnande.

Insats (Bostadsrätt). Insats enligt ekonomisk plan som den första ägaren till bostadsrätten betalar till bostadsrättsföreningen. Det totala insatsbeloppet ser ni i föreningens balansräkning.

K

Kallhyra. Den hyra som inte avser driftkostnader. Till kallhyran kan det alltså tillkomma kostnader för el, vatten, bredband, sophämtning, värme och så vidare.

Kapitalkostnad. Beräknad som en rimlig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan anses rimlig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta.

Kontantinsats. Den del av ett lån som ska betalas kontant. Majoriteten långivare har ett krav på att åtminstone 15 procent av köpeskillingen ska betalas kontant.

Kontrakt/köpekontrakt. Kontraktet reglerar alla detaljer kring affären som pris, handpenning, tillträde och andra eventuella villkor.

Kreditprövning. En undersökning och bedömning av en persons ekonomiska situation och betalningsförmåga och något alla företag som beviljar lån och krediter måste göra.

Kreditupplysning. Samlad ekonomisk information om en person eller ett företag.

Köpebrev. Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Fungerar som ett slags kvitto på att de villkor som är angivna i köpekontraktet är uppfyllda. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.

Köpekontrakt. Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för säljare och köpare.

Köpeskilling. Det totala belopp som betalas vid ett köp.

L

Lagfart. En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet.

Likvidavräkning. Slutlig avräkning mellan säljare och köpare i en fastighetsaffär. Här framgår hur betalningen skett t.ex. genom övertagande av lån.

Lånelöfte. Ett förhandsbesked från långivaren, där de uppger hur mycket du får låna till ett kommande bostadsköp.

Låneansökan. När du vunnit budgivningen och ska skriva kontrakt omvandlar banken ditt lånelöfte till en låneansökan. Skillnaden är att låneansökan gäller för den specifika bostaden du ska köpa

Låneskydd. En typ av säkerhet som vanligtvis går att lägga till när man lånar. Innefattar skydd för om du skulle bli arbetslös eller förlora din arbetsförmåga helt. Kan även ersätta dödsfall i de fall då lånet är upptaget för en familj.

Lägenhetsförteckning. Lägenhetsförteckning innehåller uppgifter om varje lägenhetsbeteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

Lös egendom. Kortfattat är det allt som inte är fast egendom. Begreppet innefattar en stor del objekt, allt från diverse föremål till bostadsrätter. De flesta objekt som går att flytta på är lös egendom.

M

Marknadsvärde. Priset marknaden är villig att betala för en viss produkt.

Medlemskapsansökan. Ansökan till bostadsrättsföreningen om medlemskap i densamma.

Medlemsskapsprövning. Bostadsrättsföreningen ska godkänna köparen som ny medlem i föreningen.

Månadsavgift. Månadsavgiften är den avgift som betalas till bostadsrättsföreningen. Den bidrar till att betala föreningens gemensamma kostnader för uppvärmning, reparationer, sophämtning mm.

Mäklare. Fastighetsmäklaren anlitas av säljaren för att sälja bostaden. Enligt fastighetsmäklarlagen lyder mäklaren under en allmän omsorgsplikt som innebär att mäklaren ska vara oberoende, med skyldighet att tillvarata både säljarens och köparens intressen och ge båda parter det stöd och den information de behöver för att kunna genomföra bostadsaffären på ett tryggt och juridiskt korrekt sätt.

O

Okulär besiktning. Det kallas okulär besiktning när man besiktigar med ögonen. Eller egentligen med sinnena syn, lukt och hörsel, det vill säga utan till exempel instrument som mäter fukt eller ventilation.

Oäkta förening. Om mer än 40% av bostadsrättsföreningens intäkter kommer från lokaler, hyresgäster och juridiska personer finns det risk för att bostadsrättsföreningen klassas som en oäkta förening.

P

Pantbrev. Ett bevis på inteckning i en fastighet och fungerar som en säkerhet vid ett lån. Säg att du ska köpa hus och behöver låna en stor summa pengar. Du behöver då en säkerhet och det brukar vara en del av huset. Den säkerheten kallas för pantbrev, eftersom du pantsätter en del av din bostad hos banken.

Panträtt. Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran.

Planlösning. Begreppet planlösning används för att beskriva hur boytan i bostaden är fördelad. Öppen planlösning används för att beskriva en bostad där man inte har så många mellanväggar.

R

Ränteavdrag. Det avdrag på din skatt som görs baserat på dina ränteutgifter. Beroende på hur mycket ränta du betalar på ditt bolån kommer ett avdrag göras på din slutskatt.

Räntetak. En fast gräns för hur högt ditt bolåns ränta kan öka. Har du ett räntetak på ditt bolån kan inte räntan överstiga denna nivå, oavsett vad räntan i realitet ökar till.

Rörlig ränta. En ränta som förändras över tid. Hos de flesta banker innebär det att räntan är bunden under tre månader åt gången.

S

Samfällighet. Sammanslutning av fastigheter för till exempel skötsel och drift av gemensam anläggning.

Servitut. Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.

Skuldebrev. Ett skuldebrev är en skriftlig handling på att du är skyldig en person eller ett företag pengar.

Skuldsanering. Att få sina skulder nerskrivna eller avskrivna.

Slutpris. Det slutgiltiga priset för en bostad.

Styrränta. Den ränta Riksbanken tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna.

T

Taxeringsvärde. Det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatten.

Tillträde. Fram till tillträdet har säljaren ansvar för bostaden men vid tillträdet blir du formellt bostadens nya ägare, och alla rättigheter och skyldigheter kring bostaden övergår till köparen.

Tomtkarta. En karta som juridiskt styrker att tomten är bildad på lagligt sätt. Kartan upprättas av kommunen.

Tomträtt. Det innebär att någon annan, vanligtvis kommunen, äger själva tomten som fastigheten står på men att du får använda den i utbyte mot att du betalar en avgift – tomträttsavgäld.

Topplån. Ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett lån som inte täcks av bottenlånet när du köper en fastighet. I dag får man låna maximalt 85 procent av bostadens pris till bottenlån. Kan du inte betala resterande del, 15 procent, som kontantinsats har du möjlighet att ta ett topplån. Räntan på topplånet är högre än för bottenlånet eftersom den lånedelen saknar säkerhet.

U

Undersökningsplikt. Köparens skyldighet att noggrant undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Säljaren kan ej ställas till svars för fel som köparen borde kunnat upptäcka.

Upplysningsplikt. Säljaren har ingen upplysningsplikt enligt lag, men bör berätta om lägenhetens skick och föreningens planer samt om fel och brister han/hon känner till som kan vara svåra för köparen att kontrollera.

Upplåtelse. När en bostadsrättsförening säljer en bostadsrätt för första gången. Tex när en hyresrätt blir en bostadsrätt. En upplåtelse sker bara en gång. En upplåtelseförsäljning ger bostadsföreningen ett tillskott i kassan motsvarande försäljningssumman.

Uppläggningsavgift. En avgift för det administrativa arbetet i samband med ett lån.

Uppskov. Ett sätt att skjuta upp betalning av skatt vid försäljning av en bostad.

Utgångspris. Det pris man utgår från vid försäljning av en bostad och som sätts ut i annonsen.

Utmätning. Utmätning innebär att en borgenär begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom ifrån en gäldenär.

V

Varmhyra. Den hyra som innefattar värme, vatten och el. Alltså ingår de flesta driftkostnaderna i begreppet.

Värdering. En värdering görs fastighetsmäklare före en försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc. Avgör den maximala belåningsgraden.

Å

Årsavgift. Summan av kostnader för kapital, drift och underhåll för en bostadsrättsförening uppdelat per bostadsrätt.

Återbetalningskrav. Kreditgivarens krav på återbetalningen från en låntagare.

Ö

Övrig area. Bruksarea för övriga utrymmen, t.ex. driftutrymme, trappor och hissar.

Överbryggningslån. Ett tillfälligt lån man kan ta för att finansiera en bostad om du inte hunnit sälja eller fått betalt för din gamla bostad.

Överlåtelse. När en bostadsrätt säljs vidare från en person till en annan. Detta är den vanligaste typen av försäljning.


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa