Del av Mark Melltorp 1:31 / Grönered / Hyssna / Mark

Obebyggt skogsskifte i Grönered Hyssna

Pris
2 000 000 kr
Totalareal
21,9000 ha
Fastigh.bet
Del av Mark Melltorp 1:31
Objekttyp
Skog
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse Budgivning
Läs mer om budgivning

Obebyggt skogsskifte beläget i Grönered Hyssna. Skogen som till stor del består till av gallringsskog gör skogsskiftet till ett intressant investeringsobjekt. Landareal om ca. 21,8 hektar varav ca. 21,3 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca. 2 207 m³sk. Jakten är tillgänglig för den nya ägaren från och med tillträdesdagen.

Försäljningen gäller del av fastighet. Skiftet förvärvas genom fastighetsreglering av en köpare som har en fastighet i området sedan tidigare och som skiftet kan regleras till.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Prisförslag: 2 000 000 kr.

Anbud och eventuella villkor ska inges skriftligen via e-post eller post.

Bilder
Sponsrade länkar
 • Upplev bostaden genom virtuell verklighet på mobilen

  För att se VR - fyll i ditt mobilnummer nedan, så får du ett sms med en länk. Surfa sedan in på sidan och sätt mobilen i ett VR-set.

Skiftet sett från söder
Skiftet sett från norr
Grangallring
Tallgallring
Nyplanterad föryngringsyta
Nyligen planterat
Väg i södra delen av skiftet
Vy över Surtan
Karta över gränserna
Visa alla 9 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Fakta
Fakta
Beskrivning
Objekttyp/areal
 • Objekttyp:
  Skog
 • Skogsmark
  21,3 ha (Samtlig areal enl. skogsbeskrivningen)
 • Skogsimpediment:
  0,4 ha
 • Väg och kraftledning:
  0,1 ha
 • Vatten:
  0,1 ha
 • Totalareal:
  21,9 ha
Övriga uppgifter
 • Skogsuppgifter
  Total volym: 2 207 m³sk
  Bonitet: 8 m³sk/ha/år
  Upprättad: 2019-05-03
 • Skogsbruksplan
  Skogsbeskrivningen är upprättad av ansvarig mäklare.

  Skogsbeskrivningen anger arealerna enl. följande:

  Total areal: ca. 21,9ha
  Produktiv skogsmark: ca. 21,3 ha
  Impediment myr: ca. 0,4 ha
  Vägar, kraftledningar mm.: ca. 0,1 ha
  Vatten ca. 0,1 ha

  Skogsmarken består enl. skogsbeskrivningen av ca. 21,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår enligt beskrivningen till ca. 2 207 m³sk varav ca. 2 088 m³sk är G1-skog. Boniteten har i beskrivningen angivits till 8 ha m³sk/ha och år och trädslagen är fördelade enligt följande: tall 32%, gran 68%.

  Virkesförrådet, trädslagsfördelningen, uttag mm. grundar sig på bedömningar gjorda i fält i kombination med vissa stödmätningar.
 • Skogsvård
  I skogsbeskrivningen har ca. 5,3 hektar bedömts som K2. Denna areal har nyligen återbeskogats med granplantor. Det åligger köparen att överta ansvaret per kontraktsdagen att säkerställa återbeskogningen av denna areal.
 • Fastighetsgränser
  Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
 • Fastighetsbildning
  Försäljningen gäller ett fristående skifte av fastighet. Skiftet förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och troligtvis ej kan bilda egen fastighet.

  Mäklaren upprättar ansökan om fastighetsbildning och köparen ansvarar för ansökan samt står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

  Köparen och säljaren skall vara skyldiga att eventuellt tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
 • Jakt
  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.
 • Försäljningsuppgifter
  Försäljningen sker via skriftliga bud.

  Prisförslag: 2 000 000 kr.

  Anbudet och eventuella villkor ska inges skriftligen via e-post eller post. Använd gärna bifogad anbudsblankett som ni finner i Dokument & Länkar.

  Efter anbudstidens utgång kommer en slutbudgivning vidtagas mellan de av säljaren godkända anbudsgivare som inkommit med anbud.
 • Anbud
  Det skriftliga anbudet ska sändas till Mäklarhuset, Anders Emmoth, Göteborgsvägen 18, 517 34 Bollebygd.
 • Fri prövningsrätt
  Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt vilket innebär t.ex. att säljaren fritt kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Säljaren kan fritt välja att direkt anta något av de lämnade buden eller erbjuda en eller flera av budgivarna möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Om ej för säljaren nöjaktigt pris uppnås kan säljaren även välja att ej försälja skiftet.
 • Villkor
  Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsskiftet (friskrivningsklausul).

  I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 • Besiktning och undersökningsplikt
  Skogsbeskrivningen är enbart en okuläruppskattning och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Skogsbeskrivningen avser endast att ge en översiktlig information om fastigheten och köparen uppmanas och upplyses om dennes rättighet och skyldighet att själv, eller med sakkunnig undersöka och bilda sig en uppfattning om skogens virkesförråd, beskaffenhet och markernas sammansättning, gränser mm.

  Besiktning och upprättad beskrivning av skogen är ej av sådan karaktär att den uppfyller köparens undersökningsplikt.

  I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade uppgifter gällande skogen. I klausulen kommer det att betonas att lämnade uppgifter i den skogliga objektsbeskrivningen är ungefärliga och ej innefattar några garantier.

  Köparen har även undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser.
 • Tillträde
  Tillträde sker enligt överenskommelse efter det att fastighetsbildning vunnit laga kraft samt att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  21,8 ha (Tomtareauppgifter enligt skogsbeskrivning)
 • Vattenareal:
  1000 kvm
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Kraftledning
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsrättighet Kraftledning
 • Planbestämmelser
  Omfattas ej av några planer eller bestämmelser
 • Övriga rättigheter och belastningar
  Gällande skiftet av fastigheten Mark Melltorp 1:31 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

  Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex. andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.
Ekonomi
 • Byggnadsvärde:
  0 kr
 • Markvärde:
  0 kr
 • Taxeringsvärde beskrivning
  Kan ej redovisas då försäljningen avser del av fastighet.
 • Upplåtelseform:
  Lantbruk
 • Kommentar, inteckningar
  Skiftet försäljs fri från inteckningar.
Sponsrade länkar
Karta & platser
Använd kartan
X
Närliggande platser & landmärken
 • Restauranger
  Hyssna Pizzeria
  1,94 km
  Herrober AB
  6,41 km
  Lygnern AB
  6,86 km
 • Skolor
  Hyssnaskolan
  1,71 km
  Strömma naturbrukscentrum
  4,56 km
  Smedjans förskola
  6,48 km
  Himladal
  6,89 km
  Sätila förskola
  6,89 km
 • Mataffärer
  Tempo
  6,9 km
 • Kommunikationer
  Stjärnhult
  1,49 km
  Hyssna Stomshöjd
  1,79 km
  Hyssna gamla kyrka
  1,89 km
  Härsjön Zong.
  2 km
  Sandvad
  2,2 km
Klicka på platserna i listan för att se förhållandet gentemot objektet.
Platser

 • Vatten
 • 331 m
 • 3 min
 • 5 min
 • 12 min
 • Hållplats - Stjärnhult
 • 1,49 km
 • 12 min
 • -
 • -
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Följ oss i sociala medier