Skyddat Köp - En trygg bostadsaffär

Försäkringspaketet Skyddat Köp försäkrar både köparen och säljaren mot överraskningar de kommande tio åren.

Oavsett hur noggranna, ärliga och uppriktiga köpare och säljare är så kan det uppstå problem när en bostad byter ägare. För att göra bostadsbytet tryggt och bekvämt för alla inblandade har vi tagit fram ett paket med produkter och tjänster som hjälper och skyddar både köpare och säljare. Allt för att göra en bra bostadsaffär ännu bättre. Besiktigat och försäkrat i samarbete med auktoriserade partners.

Försäkringsgrundande besiktning

Hus som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en oberoende och godkänd besiktningsförrättare på plats. Vid en besiktning genomgår fastigheten en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning. Besiktningen omfattar huvudbyggnad samt eventuellt vidbyggt garage. Mark som har teknisk betydelseför fastigheten inkluderas. Målet med besiktningen är att inför en försäljning utröna om det förutom ev. kända brister finns saker att tänka på eller åtgärda. Besiktningen minskar även risken för framtida tvist mellan köpare och säljare och ligger till grund för säljarförsäkringen.

Säljarförsäkring

Vid försäljning av en fastighet är man som säljare juridiskt ansvarig för abstrakta fel, s k dolda fel, i 10 år enligt Jordabalken 4:19 samt rättspraxis. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man inte visste fanns. Vid misstanke om ett dolt fel krävs en individuell utredning och bedömning i varje enskilt ärende för att kunna fastställa om du som säljare har ett ansvar. Fukt-, mögelskador och konstruktionsfel är idag de vanligaste reklamerade felen.

Okulär elinstallationskontroll

Som fastighetsägare är man ansvarig för elanläggningen, även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.

Elinstallationskontrollen är exklusiv i den mån att den är framtagen för att ytterligare försäkra att fastighetsägaren tagit sitt ansvar. I kontrollen redovisas information som grundar sig på fastighetsägarens uppgifter, allmänt kända ålders/försäkringsmässiga avskrivningar samt uppenbara indikationer på fel. Kontrollen är okulär och inga ingrepp görs på fastigheten eller dess elinstallationer. Vid avvikelse kan en rekommendation om kontakt med behörig elektriker lämnas.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring är en exklusiv produkt som ingår i Mäklarhusets erbjudande Skyddat Köp. Försäkringen syftar till att ge både säljare och köpare fördelar och trygghet genom försäljningsprocessen och lång tid därefter. Försäkringen ser till att under en försäljningsprocess skydda säljaren mot plötsliga fel eller haveri på mycket av den utrustning som kommer att tillfalla köparen på dagen för överlåtelse. Efter tillträdet övergår försäkringsskyddet till köparen.

Okulär VA-kontroll

I en okulär kontroll av vatten och avlopp grundar sig bedömningar och rekommendationer på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten- och avlopp, än en normalt bevandrad husköpare/ägare, i detta fall redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende denna installation. Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem mm utförs inte av besiktningsförrättaren.

Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation. Kontrollen är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation. Den innebär inte att besiktningsmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översyn, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta krävs en utredning av en behörig fackman.

Juridisk försäkring för köpare

Från tillträdesdagen och ett helt år framåt får köparen tillgång till en jurist i totalt 15 timmar, utan en enda krona i timkostnad. Juristen hanterar juridiska frågor som rör bostaden – upprättar avtal, ger råd och företräder köparen i domstol. Att bli erbjuden en egen jurist gör din bostad extra attraktiv för spekulanterna, som slipper tänka på risken att behöva köpa dyra juristtimmar på stan. Skyddat Köp jurist kan naturligtvis aldrig användas mot dig som säljare eller mot din mäklare. Skyddat Köp jurist ingår endast om försäljningen sker via Mäklarhuset. Den här försäkringen tillhandahålls av försäkringsbolaget HELP och deras jurister. HELP sänder fullständig information om allt försäkringen kan användas till direkt till köparen.

Exempel på tillval

Energideklaration - Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns en energideklaration upprättad i samband med husförsäljningen. Lagen om energideklaration syftar bl.a. till att sänka energiförbrukningen i hus sam att minska utsläppen av växthusgaser. I energideklarationen skall uppgifter om byggnadens energiförbrukning redovisas, samt om möjligt, kostnadseffektiva åtgärdsförslag lämnas.

Radonmätning - Mätningen är en korttidsmätning och pågår under 10 dagar.

Uppgradering försäkring - Försäkringsbeloppet i säljarförsäkringen kan uppgraderas till 2 000 000 SEK.

Läs mer: Skyddat Köp - Produktblad

Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring, villkor
Säljarförsäkring, villkor
Jag ska köpa en bostad och vill veta mer om Skyddat Köp.

Skyddat köp - en tjänst som förenklar bostadsaffären. Fyll i formuläret nedan så kontaktar den lokala mäklaren dig.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Köpa bostad