Försäkring mot dolda fel

Vid försäljning av en fastighet är man som säljare juridiskt ansvarig för abstrakta fel, s.k. dolda fel i 10 år enligt Jordabalken 4:19 och rättspraxis. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man inte visste fanns. Vid misstanke om ett dolt fel krävs en individuell utredning och bedömning i varje enskilt ärende för att kunna fastställa om du som säljare har ett ansvar. Fukt-, mögelskador eller konstruktionsfel är idag är de vanligaste reklamerade felen.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller enligt försäkringsvillkoren för det ansvar säljaren har för dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Försäkringen gäller för besiktigad huvudbyggnad inklu-sive vidbyggt garage eller carport samt för besiktigade bibyggnader (ej ekonomibyggnader).

Tecknande av försäkring för bibyggnader med en bruttoarea överstigande 100 m2 per byggnad görs efter särskild bedömning och godkännande av Gar-Bo.

Försäkringsomfattning

Gar-Bo åtar sig, och bekostar, att utreda om felansvar föreligger för säljaren, att förhandla med den som framställt kravet samt att föra säljarens talan vid domstol eller vid skiljedomsförfarande. Försäkringen betalar den nedsättning av köpeskillingen som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utbetala till köparen.

Försäkringen gäller med den omfattning och de undantag som anges i försäkringsvillkoren och som kortfattat beskrivs nedan.

Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med 4 kap 19 § jordabalken i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel). Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, Installationer/system för el, avlopp, ventilation och vatten i samma utsträckning som ovan. Dolda fel i riskkonstruktioner och obesiktigade byggnadsdelar omfattas i samma utsträckning som ovan.

Nordic Dolda fel Plus omfattar även ett utökat skydd för skada på så kallad riskkonstruktion. En förutsättning för att skadan ska omfattas är att den fanns men inte upptäcktes vid besiktningen och inte heller noterades i besiktningsutlåtandet.

Skäliga och nödvändiga merkostnader

Vid ersättningsbar skada lämnas ersättning även för nödvändiga och skäliga merkostnader som köpare som privatperson eller dennes familj drabbats av på grund av återställande/åtgärd.
Merkostnader som ersätts är utgifter för kost, logi, flytt, resor och magasinering av möbler.

Beloppsbegränsning för skadereglering

Skaderegleringsgränsen är 5 000 kronor vilket innebär att inga enskilda krav eller skador som understiger detta belopp utreds av försäkringen.

Läs mer: Produktblad - Villa
Läs mer: Produktblad - Bostadsrätt
Jag ska sälja och vill vara försäkrad mot dolda fel.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig så skapas ett konto och du godkänner användarvillkoren och personuppgiftspolicyn